भगवद्गीतेचे गीतेचे साठ अधिकरणें : धनंजय महाराज मोरे dhananjay maharaj more

धार्मिक पौराणिक व्यक्ती वेदांत श्रीकृष्ण सर्व
Pocket

भगवद्गीतेचे गीतेचे साठ अधिकरणें

१ ऐतिह्य कथन,

२ दैन्य प्रदर्शन,

३ श्रीकृष्णास शरण,

४ आत्मप्रबोधन,

५ स्वधर्मपालन,

६ बुद्धियोग,

७ स्थितप्रज्ञता,

८ कर्मयोग,

९ नित्यकर्म,

१० लोकसंग्रह,

११ शासनपालन,

१२ शत्रुसंहार,

१३ जन्मकर्म,

१४ कर्म-अकर्म,

१५ प्राज्ञमुखें ज्ञान,

१६ सांख्ययोग,

१७ सदामुक्तता,

१८ योगारुढ होणें,

१९ समाधि अभ्यास,

२० शाश्वत योग,

२१ एकसूत्रता,

२२ शरणता,

२३ मोह त्यागून ज्ञानविज्ञान साधन,

२४ संतत स्मरण,

२५ भूत लय-उत्पत्ति,

२६ बोधक्षयोदय,

२७ ईश्वरी सत्त,

२८ हरिभावना,

२९ निष्काम भक्ति,

३० ईशस्मरण,

३१ विभूतिसंक्षेप,

३२ विभूतिविस्तार,

३३ ईश्वरी रूप,

३४ ईश्वरी रूपावलोकन,

३५ क्षमापनस्तोत्र,

३६ रूपविसर्जन,

३७ भक्ततुलना,

३८ सुलमसाधन,

३९ ईश्वरगुणगान,

४० क्षेत्राक्षेत्रशोधन,

४१ प्रकृतित्याग,

४२ निर्लिप्त आत्मता,

४३ त्रिगुण संसार,

४४ गुणमुक्तता,

४५ वृक्ष (अश्वत्थ) छेन्न,

४६ जीवात्मादर्शन,

४७ जीवनव्याघ्र,

४८ पुरुषोत्तम,

४९ दोन संपदा,

५० असुरवर्णन,

५१ शास्त्रीय संयमानें नरकद्वार टाळणें,

५२ श्रद्धाविभाग,

५३ स्वाभाविक गुण,

५४ आहार यज्ञाचारण,

५५ ॐ तत्सदर्पण,

५६ त्यागमीमांसा,

५७ कर्मनिर्णय,

५८ त्रिधावृत्ति,

५९ पूर्णसाधना व

६० अर्जुनबोध,

हीं साठ गीतेचीं अधिकरणें अथवा विषय होत.

 

कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार, समाज प्रबोधनकार, एंड्रॉयड डेव्हलपर, ईबुक मेकर,

Leave a Reply

*

nine − 5 =