Pocket

  1. श्रीकृष्णाच्या जन्मापूर्वीची स्थिती काय होती ?.
  2. भगवान श्रीकृष्ण यांचा अवतार होण्याची कारणे कोणती ?
  3. भगवान श्रीकृष्ण कोणाचा अवतार होते ?.
  4. भगवान श्रीकृष्ण अवतार कोणत्या अवतार प्रकारात मोडतात ?
  5. भगवान श्रीकृष्ण यांच्या सोबत कोण कोण अवतीर्ण झाले ?
  6. भगवान श्रीकृष्ण यांची पहिल्या आठ राण्या पासून झालेल्या मुलांची नांवे कोणती ?.
  7. भौमासुर (नरकासुर) कोण होता ?