Pocket

एकनाथ महाराज पैठणकर

कर्ममेळा महाराज

चोखामेळा महाराज

जनाबाई महाराज

तुकाराम महाराज मोरे (आंबिले) देहूकर

नामदेव महाराज (नरसी नामदेव)

निवृत्तीनाथ महाराज

निळोबा महाराज पिंपळनेरकर

मुक्ताबाई महाराज

सोयराबाई महाराज

सेना महाराज महाराज

सोपानदेव महाराज

ज्ञानेश्वर महाराज

तुकडोजी महाराज गुरुकुंज अमरावती