मराठा 96 कुळे मराठी ९६ कुळ मराठा घराणे क्षत्रिय मराठा maratha 96 kule maratha 96 kuli 96 kuli maratha

96 कुळी मराठा
Pocket

 • आपण मराठी आहात खाली आपले आडनाव शोधा अधिक माहिती साठी धनंजय महाराज मोरे

 • अआ ओ/औअं ने सुरवात होणार आडनावे

  अआ ओ/औअं

  1. अमीर 2. अरीरव 3. अच्युत 4. अमलपुरे 5. अरवट 6. अरवड 7. अर्णव 8. अरेराव 9. अरविद 10. अरविंद 11. अरमळे 12. अराव 13. अवताडे 14. अवधीय 15. अवधानी 16. अवतार 17. अवचितराव 18. अवसरे 19. अपसे 20. अमलदार 21. अहिर 22. अहीर 23. अहिरराव 24. अगोचर 25. अतकरे 26. अतुलबळी 27. अकंटक 28. अकराळ 29. अकोलकर 30. अक्राळ 31. अभंग 32. अभीर 33. अपराज 34. अडे 35. अकारे 36. अंगण 37. अंगराखे 38. अंबरीष 39. अळसपुरे 40. अबोळे 41. अडशूळ 42. अस्वले 43. अकाते 44. अंकाते 45. अढाऊ 46. अवघड 47. अखत्यार 48. अखिल 49. अमनकार 50. अंधक 51. अंधारे 52. अंबाडे 53. अंधुरकर 54. अवकाळे 55. अखंड 56. अखडे 57. अघटे 58. अवधानी 59. अचाह 60. अचल 61. असुरे 62. अडसुरे 63. अरवले 64. अंगमोडे 65. अनंग 66. अशीरे 67. अमृते 68. अधोक 69. अपराधे 70. अंजिरे 71. अजमते 72. अघोर 73. अजातशत्र 74. अवचर 75. अमया 76. अमदाबादकर 77. अधचार 78. अवचारे 79. अविचारे 80. अनंत 81. अधिकारी 82. अजिंक्य 83. अनंगपाळ 84. अवंगपाळ 85. अव्हळ 86. अलाट 87. अभंग 88. अंधक 89. अबुध 90. अत्तरदे 91. अवतारे 92. अवचारे 93. अप्रधे 94. अनेकराव 95. अधटराव 96. अंधक 97. अंबीराव 98. अप्तिकर 99. अव्हाळे 100. अनंगवीर 101. अवतारिक

  आपले आडनाव नाही अधिक माहिती साठी
  Content
  रुपये 1000
  आपल्या कुळाची माहिती
  कुळ, गोत्र, वंश, देवक, कुलदैवत किंवा कुलदेवता, कुलरंग, कुळ निशाण/कुळ ध्वज, यांची माहिती आणि त्यांचे प्रश्नोत्तरे,
  अधिक माहिती

  1. आंध्र 2. आतकरी 3. आभोरे 4. आचटे 5. आगवान 6. आगे 7. आवळे 8. आडवले 9. आबोटे 10. आमेडकर 11. आधार 12. आळे 13. आवारे 14. आभारे 15. आवाळे 16. आवटे 17. आगरकार 18. आमले 19. आरज 20. आटोळे 21. आखाडे 22. आरसूड 23. आसूड 24. आतकड 25. आडकिणे 26. आकर्ण 27. आगलावे 28. आदन 29. आखारे 30. आंग्रे-आंगरे 31. आंगण- 32. आंगन 33. आंगणे 34. आटमांडे 35. आठवले 36. आंबोले 37. आवारे 38. आढक 39. आढव 40. अघाडे 41. आळके 42. आळसुळे 43. आवतकार 44. आवटरे 45. आळे 46. आडे 47. आदित्य 48. आवटे 49. आचार्य 50. आतले 51. आंबोने 52. आंबटे 53. आबंटकार 54. आंबेकार 55. आयाचित 56. ओगले 57. ओढाळे 58. ओगले 59. ओधे 60. ओंगळ 61. ओंथवे 62. ओरसकार 63. औषधराव 64. औदुंबर 65. औरंगपुरे

  इ/ई

  इंजलकार इंगल इंगवले इंद्रनील इंदप इंधे इथे इधाते इसमूलकर इसर्दगे ईशपूत इंद्र इंदिरे इंदो इंधळे इधळे इनशूळकर इसलामपूरकर इतापे इंदलकार इलमकर इने इसापुते इधले इटखेडे इघाते-इधाते इरखडे इसनकार इटकरे इथाळे इरवे

  उ/ऊ

  उगल ऊरनाले उढाळ उधवे उपरे उसणे उत्पादक उत्तम उपाध्याय ऊंद्रे उंदरे उधडे उमराव उचले उबाडे उबाले उंबरेड उंबरे उंदरे उदार उदात उसते उपसे उपासे उरकुडे उगले उताणे उंबरकार उदापुरे उल्हे उत्तरखेडे उमाळ उमळी उभेकर उमे उमक उन्हाळे उडदे उडखडे उजागर उलगे उभाडे

  ए/ऐ

  एकरे एदे एराव एखंडे ऐपतदार एरंडकार

  कलाने कनोजे कराळे कडाले कंकराले कंकाळे कंक कुंभे करांडे कसार कथाले कथले करनाळे कसपले कसले काठे कठावडे काजळे कावळे कळंब कण्व कसूरकार कनोजे कांबळे कल्पद्रुम कबाडे कडलग करपटे कवतुके कळमकार कसार करकुडे कटिंग कपाळे करकरे करकरे कनोजिया कबंध करले करमट कवडे कर्जारी करानकर कर्काटे कर्नाटके कडसकार कवास करजभांजणे करढमारे कहुरकर कलचुरी कपाळफोडे कठोरे करोडीकर कराहाल कराळकर कवरे-कबरे कलचुरी- कचारे कनकनारायण कणसे कळसकर करबे कनोवटे कच्छवाह करतोड कळसे कडू करण कस्तुरे कयपते करनखरे करमखे करठे कडेरे करपे करणे करमठे कवढे कवडे कलकाथ कवळकार कऱ्हाडे कंस कल्याणकर कल्याणराव कसाळे कठोर कसले कंबळे करणे काळमुख काकडे कार्मुख कारुळ काटे कांबळे काठवडे काविमंडन कालेकर कावरे कांचन कागदे कामरे काटे काटकर कावडे कलषाते कडुसकर कागल कांदले काळभोर काले कालाटे काश्मिरकर कालगे काळोखे कायपति काजे कारू काठोळे कामोले काळे काले कलाम कारसकार कारिंदे कावलकार कारेकार काविने कान्हेरकर काळपांडे कातले काळमेघ काळभोज काळके कानफाडे कारभारी कापडे काळभार काळाकुणबी काळामोरे काळभैरव काळसर्प काळ कांबळे काजळकार कावडे कापोत कालवार कांबेलकर काटवटे कानकाटे कानफाडे कामते कालगे कालयंकर कारळे कांजन कासारे कारकर काहार कालोकार कांडेकर कांगुडे काटेधार काशिंदे कांकड कांकडे कालमुख कालमुख कातुरे कान्हे कांत कापसे काटवने कावगे कातवडे कांबे कानडे कापूरे कापूल कासले कालेभर कानाळे करंटे कोकाटे कोट्याधीश कोळसे कोवले कोरान्ने कोल्हे कोलारे किर्तने किल्लोळ किरवंत किरलो किरकिटे किटकिटे किकाटे किरदंते किंगे किरिट कीरदत किरकिरे किटे किटुकले किल्लेदार किलोर किसब किरणे कुंभकर्ण कुलंगडे कुकुर कुरुवंशी कुत्तरमारे कुरमुरे कुरकुरे कुचले कुचे कुचर कूर्मी कूर्मवंशी कुलदीपक कुशवंशी कुशेर कुठे कुहटे कुलट कुकडे कुकटे कुलट कुबडे कुर्वासिंदे कुलहारा कुत्ते कुडारे कुबेर कुऱ्हाडे कुंवर कुथे कुठे कुचमकार कुरुप कुवल कुलकर्णी कुमरे कुलवादी कुरमप कुमार कुलवान कुलीन कुसुंब कृतांत केंढे केसकर केशर केसरकार केसरी कुकसे केणे केचे केदाराणे केने केकणे केदार्ने केदार केसरकार केसकर कैकाडी कोतवाल कोरे कोडाळे कोठे कोळणे कोरकार कोरडे कोठारी कोठीवान कोंगरे कोल्हे कोरडे कोडपे कोहळे कोलारे कोचरेकर कोकारे कोंबे कोडे कोंडे कोंदे कोठरकार केळकर कोरपे कोयते कोलत कोलाले कोलापरे कोलतकार कोडगे कोधे कौरव कौतुके कौर्मी कौतुके कौतुक कौर्मि कौस्तुभे कैकाडी कोतवाल कोरे कोडाळे कोठे कोळणे कोरकार कोरडे कोठारी कोठीवान कोंगरे कोल्हे कोरडे कोडपे कोहळे कोलखडे कोलारे कोचरेकर कोकारे कोंबे कौरव कौतुके कौर्मी कौस्तुभे

  खंदोले खंड खडके खडककार खराटे खरखरे खरपटे खरटोपे खलाटे खल्लेरे खराळे खरसने खरतडे खरडे खरठा खडांग खंबाटे खगोल खंडाळ खराणे खरग खंडार खरळ खडतरे खैर खैरे खडसे खडपे खंबीर खंभकर खंडेराव खंजीरे खंडाळे खवले खंडाळगळे खरे खरे खडनकार खरनार खजीनदार खारकर खाडे खारोड खाकरे खासे खामनकर खानझोडे खादवड खादरे खापने खापाडे खापटे खांडेकर खांडोकार खामकर खानविलकर खासेराव खांदारे खांदाने खानेदार खानदाने खांबळे खाले खापरे खावंद खाखरपांडे खिल्लारे खिलारे खिलाते खिरटकार खिलाते खिलाटे खिरड खिरट खाळके खुगकार खूळले खुळे खुंबराळे खुपेश खुशामते खुजे खेकडे खेडकर खेसिपे खेळकर खेडूले खेदेकर खैरनार खोंड खोंडे खोडे खोटे खोरगाडे खोबरे खोत खोकले खोडके खोड्डे

  गइफणे गवसे गजरे गजपाल गजहंस गजानन गजबळ गणेश गंगाधरे गलमने गरुडमाने गफतने गवहार गडराव गव्हाणे गलरहा गवळ गवळी गंधर्व गंधी गनिम गणे गंगाळे गराडे गडूर गाढवे गायके गंगथडे गरड गरुड गरत गव्हाड गवहार गवपाळ गवाणकर गव्हाणकर गडम गजमल गंग गंडे गबरू गंडगर्ग गंडगोपाळ गरुड गडवे गाढे गाडगीळ गांवढळ गाडगे गाबाडे गावंढळ गांडकाटे गारमोळे गांगनाईक गांगडले गायधनि गारदी गारूड गायकवाड गाठोळ गावंडे गाड गाडेराव गाडेकर गांधे गांजरे गांडे गांगढेंगे गांरेख गाडगे गाडगीळ गाते गागुळ गाताडे गाऊरखाडे गावळ गावड(गावडे) गायगोल गाळे गिरीजे गीते गिणे गिरगुट गिरकर गिरसावळे गिरोलकार गीड्डे गिरमे गिजरे गुडवे गुंजाळ गुजरे गुजेगुजे गुहाल गुहिलोद गुहिल गुहित गुजर/गुर्जर गुजराथी गुजर गुरव गुर्जर गुजवडे गुमाणे गुमास्ते गुंड गुंजवते गुंजवटे गुंभर गुलाब गुबरे गुबे गुळकेंडे गुजारे गुवाडे गुलध गुळधे गुणे गुढे गुराखे गुरु गुरुसाल गुराखी गुजरकर गुघाणे गुहोकार गोरले गोवार गोवारकार गोंडचव गोखरे गोळे गोचिडे गोल्हर गोबरे गोरे गोपाळ गोतमारे गोमासे गोनकाळे गोलंदाज गोरे गोटे गोटकळे गोलाईत गोडे गोडबोले गोडे गोडे गोडवे गोडकर गोंड गोडबोले गोंधळी गोंडोळ गोंक गोंद्रे गोहमारे गोंहहिम गौरी गौरकार गौळकार गेटे गेडे गेडाम गेहिले गौल्हर

  घरत घनघोर घनश्याम घनशाम घडके घाव घडलग घणलावे घाटे घाठोड घाटगे घाईट घाडे घाड घाटे घाणे घारड घाबरे घायाळ घार्डीगांवकार घिरटे घुगरे घुटे घुले घुलक्ष घुमारे घेडकर घोडसे घोरपडे घोडचढे घोडतले घोडमारे घोडतोडे घोडमोडे घोडेले घोडे घोडके घोडचाळे घोडे घोरडे घोलप घोगरे घोटेकार घोगले घोणे घोरपडे घोलप घोकेल घोरपडे घोरपाडे घोंगडे घोंगे

  चऱ्हाटे चरपे चंचल चंद्रे चकवाक चोपडे चकते चट्टे चटप चटपटे चव्हाण चंदेल चंदेरीय चंद्रकांत चमचमे चंद्राबल चंद्रबळ चंदानन चर्फल चपराखो चनोरकर चकोळ चतरे चन्ने चत्रे चणे चंड चंडकिरण चंडोल चंदेल चंदेले चतारे चकते चवले चलाख चळवळे चलपे चक्के चटके चंदनासव चवाळ चाबके चादे चांदूरकर चांदेलवीर चावले चांगोले चांभारे चाफळे चावरे चांदेकर चावट चाळक चालुक्य चालके चालुक्यास चांडवले चाबुकस्वार चाले चांदले चांदणे चातक चावडे चामिथनिहा चित्तेवान चिंचघरकर चिकित्मक चिरफुले चिरकाळे चिरफल चांदिप चिंचोटे चिसे चित्ते चिकतेकर चिंदरकर चिंचाळे चिंचोळे चितोडे चिकटे चिंचोके चिमोटे चिमटे चौधरी चिटणीस चित्रकार चिंचोर चित्रकार चिनगे चिमणे चिने चित्रवाडे चित्रगुप्त चिपडे चिपटे चिंचपुरे चिंचघर चिंचलकारे चिंचुळकार चिरंजीव चिरायु चिंथकार चित्रकार चितारी चित्रे चिवट चिलखते चिखले चुलकी चुडामणि चुनोडे चुगले चुनखडे चुमके चुराडे चुटे चेतदीन चेदी चेंडाणें चेंडू चोरडे चोखड चोरगे चोखळकार चोराळे चौरे चौरंगे चौबे चौखंडे चौराळे चोखट चौपने चौकने चोपदार चौकडे चौकीदार चौधरी

  छत्रे छत्रपति छत्तीस छाकटे छिछोर छोटे

  जघने जंठे जंघाळे जनचारे जडनावळे जदनावळ जगजाल जघाले जंजाल जंजीरे जंबुक जटाभारे जटाघारी जनप्रवादे जन्मखोडे जन्मपाशे जपमाळे जबर जठे जवजाल जगजेष्ठे जगभांडे जंगले जबाने जबिदारे जंवे जयंत जयपत्रे जयदळे जगदेवराव जतने जति जगदळे जगदल जगदाळे जगदाले जंजाळे जंगम जंगी जकाते जकातदार जगजाहीर जगदीश जगमित्र जगताप जगधाने जगमल जगधने जसवंत जगपाल जमदग्नि जगभन जपे जन्मांध जमदांडे जमखिंडी जगनाडे जगनकार जनक जनार्दन जळित जमादार जयसवार जमीनदार जबदडे जराडे जहागीरदार जवळकर जळंबकर जगन्निवास जटायु जडबुद्धे जडे जयसिंद जांभूळकार जारी जाणे जाने जांबेकर जासूद जावले जावळे जाज्वल्य जादूगीर जाचक जासूद जागवेकर जावरे जाधव / यादव जागल जालगुंज जांब जांबुवंत जामदार जरामुंडे जापेदकर जारे जातमुख्यतार जात्यंध जाभाडे जारटे जेठेराव जोगी जोगळे जानोरकर जालंदर जालंधर जालिंधरे जाळगुंज जाळे जावळे जावल जागल जायजूने जागे ज्रांगे जागरे जाचे जाधव जीवतोडे जिवधेऊ जिवतोडे जिकार जिसकर जीरीतकार जिवनिक जिभळे जिनेश्वर जिनगरे जिगडंबरे जुयते जुगले जुनघरे जुनडे जुनारे जुन जुव्वारे जुंभार जिक्क जिबे जिरे जिजकार जितकर जितेकर जिंद जितखोर जिद्दखो जुनवटे जुन्नरे जुंवाडे जेपाळे जेठ जेनेकार जैन जोगे जोगल जोरे जोमदार जोगदंडमाने जोंधळे ज्योतिषी जोते जोशी जोगले जौळी

  झगरे झुरमणे झुलणे झुंझारराव झोले झाडोकार झाडमोडे झाडेकर झाबडे झगडे झडपे झपाटे झरे झटके झटपटे झरके झल्लर झळके झटाले झापरे झाटे झालरे झांगडे झांजे झिंगे झिरपे झिंझुरडे झिंझुर्डे झिंगटे झिंजोटे झिपटे झिरमिरे झिले झाके झाडे झाळे झेंडे झोडे झुरे झुडपे झुंझारराव झुंजे झुंबरे झोटिंग झोटे झोडपे झोडणे

  टपोर टवाळे टहडा टकारे टाळकुटे टापरे टांगे टके टाले टाळकुटे टांकेसाळ टापरे टांगे टिकार टिपे टिटवे टिंबे टीले टिपरे टिळक टिवटे टोंगळे टोळमारे टोले टोंगळे टोळमारे टोपे टोळभैरव टोपसुळे टेंगळे टेकाडे टोपकर टोपले टोपे ठ ठक ठकार ठबी ठावरी ठावरे ठाकरे ठाकुर ठाणेदार ठुबे ठुंबे ठुंगे ठेपे ठेचे ठेंबडी ठेल टेंबट्टे ठेंगणे ठोकळे ठोकणे ठोकाने ठोंबरे ठोमरे ठिगळे

  डळमळे डक डव्हळे डंगरे डवरे डहाणे डहागे डमरे डबरे डंग डंग डांगे डवगे डफले डंबीर डांडे डापरे डांगे डावरे डाखोरे डाखरे डाकूळे डामरे डाहाके डागणे डाफ डाखोडे डांगरे डांबरे डावली डांगे डाले डाळे डाहुले डिंगे डिक्कार डुबल डूंगे डूंखरे डुमगे डुमणे डुकरे डेगे डेंक डोखे डोमणे डोंगरकार डोकतीर्थ डोंब डोंगर डोंगरे डोलकाटे डोळेकर डोईजड डोइफोडे डेंख डेंगणे डोल्हारे डोळसे डिके डिबरे डिकर डिकले डिघोळ डिक्कर

  ढगे ढबे ढलपे ढमढेरे ढमाले ढाळे ढमढेरे ढमाळे ढवळे ढवळी ढवाळकर ढंढारे ढण्ढारे ढवाळे ढवस ढरंगे ढके ढांढे ढाकळे ढांभे ढाकणे ढाकरे ढाके ढाकुलकार ढिसाळ ढिपुळे ढीवर ढूमणे ढूमाळे ढेले ढेकळे ढेकले ढेंगळे ढेकणे ढेपे ढेरे ढंबाळे ढोरे ढोणे ढोमरे ढोर ढोल ढोकरे ढोले ढेकरे ढेकले ढोणे ढोमे ढोसे ढोंगळे ढोबले ढोलम ढोले ढोंघे ढोंगीराव ढोमसोदे ढोमणे ढोलसोमदे ढिसले

  नहाणे नहाने नरवाडे नकटे नकाशे नर्तके नरे नखाते नमाळे नकासकार नमाळकर नभाडे नखरे नवसे नवले नवटाळे नवाते नभे नवरे नंद नवलाखे नवे नबळे नगे नगवाडे न्यहारे नवरसे नवराने नववडे नरखांब नळ नल नलगे नलावडे नलावडे नलवाडे नलगे नरकाडे नरके नलबारे नराजे नवधी नवर नरनवरे नागवे नाणेकर नाठे नागवडे नागपुरे नामोरे नालिंधरे नालायडे नाळ नळकांडे नाल नामजादे नागदेव नागमोडे नागतिलक नागटिळक नांदूरकार नांदोरकर नावर नाखले नागटे नासाडे नागशुळे नागडे नाकतोडे नादार नाथ नागे नांद्रे नाझीरकर नाकाडे नारखेडे नारिंगे नावाडे नाटके नाटेकर नानवटे नावडे नागड नाबुद्धे नानवटे नागले नारंतर नासणे नावरे नाफडे नाले नरखंब नायकवाड नायक नायकले नारिंगे नायडू नागले नागमोते नारे नारे नागपे नागले नाबळे नागेळे नाईक नाके नाकेदार नाचे नाडे नितंबे निपसे निमले निमित्तनेरे निवडुंग निथळे निर्मल निचित निचक निकलंक निखाडे निचल निसाळ निकम निस्ताने निलखन निलकार निरंजन निमसे निमखेळे निहाळ निमित निरमारे निगेढे निलवर्ण निकट निकडे निचवे निवल निंबाळकर निंबोळकार निकासे निशाण निळे नीळे निवेदक निरमळ निमकर निलजे निजरूपे निचेष्टे निडर निकुंब निस्ताने नुपरे नुपुरे नेहते नेभळे नेकनामदार नेकुलशिंदे नेरपगार नौधरे

  तरटे तरंगे तकवे तनबाडे तनबतीकर तरफडे तम्ते तंत्रे तगरे तगे तवर तवारे तट्टे तनपुरे तजेले तटगे तबके तडफडे तनरी तपे तगडे तथा तहाने तलवारे तळकटे तळघाटे तळेकर तळोले तळवळे तळाये तळवटे तनवडे तकटे तकतके तऱ्हाळ तलफे तलमले तलवनीकर तंबाखे तराये तरहांडे तरके तपकिरी तपस्वी तपासे तकटे तलासे तलखे तळोकार ताकसे ताडे तानवडे तापत्रये ताबोबले तांबे तावेडे तातोडे ताले ताकपिरे ताकोत ताजणे तांगडे तामटे ताकदेवडे ताडे ताथाडे ताकटे तागननाळे तालकट तायडे तायबोटे तावडे तावरे तामस तावटे तामखडे ताकमेढे तांडेले तापटे तारके तारकळे ताठे तारू ताबळकर ताकतोडे तागणे ताबेळे ताके ताटके तितीरमारे तिबोले तिमाने तिघरकार तिरोले तीनमोडे तिनक्षेकर तिलक तिलसकार तिडके तिकवडे तिर्थराज तिटवे तिखे तीरवटे तीरोकार तिरुखे तिजारे तुंवर तुर्वसु तुरूडकार तुरुडकर तुरक तुपे तुपट तुरिंगे तुळणकर तुळाणकर तुर्वे तुमणे तुषार तुपकरी तुंगारे तुफाने तेखे तेटू तेलखडे तेव्हारकर तेजपुरे तेजे तैलंग तोवर तोटे तोडकरी तोडमले तोंबळ तपोवने

  त्र त्र्यम्बके/ त्र्यंबके त्र्यंबके त्रिदोष

  थापरे थापे थोर थोराड थोरात थोपटे थोटे थट्टे

  दरबारे दमे दळवी दळु दहे दवंडे दळणे दखरे दरफाळे देरकर दरणे दशकठ दंगले दघे दंडघोर दगडे दंकणे दंडेले दंडाळे. दलपते दरे दघाते दत्त दंडादे दहापुते दहिभजने दफेदार दलपे दगडधांव देवरुंग दवलतराव दरेकर दळवे दलपति दवसकर दवे दही दवते दांडेकार दाबोळया दालप दाभाडे दाबळे दाऊतपुरे दातारकर दानी दावणे दापसे दाते दाहाके दानडे दाते दातुरे दामोटे दांबळे दांडगे दांडे दापुरकर दाभणे दाभाडे दालीम दातार दातारे दाणे दावे दावाग्नि दावेदार दास देवी देहभाने देवकते देहदंडे देवमाया देशमुख देवढे दवतोळे दिवाळे दिडे दिक्पाल द्विफाडे द्विखंड दिवेकर दहिबे दिवे दिसरट दिघढे दिमाखे दिघटे दिवसे दिवाणे दिव्यकर दिडमसे दिगांबरे दिवटे दिपे दुख दुदसककर दुंदुने दुर्दे दुर्जर दुबळे दुरंगा दुसिंग दुखंडे दुर्गे दुभगे दुनगे दुधाने दुधणीकर दुणे दुकरुळ दुर्दयशिंदे दूधगांव दूनेदार दुधे दुर्धर दुपाठे दुधाडे दुभणे दुतोंडे दुधभाते दुधरे दुर्गे दुगाणे दुधाणे देव्हारे देवळे देवबादले देवर देवताळ देउसकर देवसकर देसाई देवाळे देवदळ देवकर देवढगले देवतारे देशमुख देवणीकर देवराव देवराय देवगे देवकांते देवकर देवरूख देवमाने देणारकार देनारकार दैत्य द्वैत्यधाडसे दौड दोड दोडे दोरिक

  धमैला धाग्ध धगे धनंजय धडक धडम धगडे धग धडोते धडपडे धरपाळ धर्मराज धरत धनसाळे धनपाल धनुर्धर धडशिरक धडशिरके धवालकर धरते धरसो धरगडे धवळे धपाटे धनेश्वर धमाल धरट धटीक धन्वंतर धनाकार धनपिशाच्च धन्वाधारी धावट धमाले धरसोडे धनिक धवाल धसकट धपाले धंदर धरमारे धरसाडे धर्माळकर धवडवान धरमरे धर्माळे धनदार धवड धवस धवकर धनिक धाटकर धाबळ धात्रक धाडे धातरेकर धाबे धारणकर धामोडे धोबे धामपाल धामधार धांडे धामोरे धारराव धामाळे धामे धांदे धारे धामपाळ धाग धामे धानांधे धायबर धापसे धामडे धावरे ध्याहार धायटे धिरटे धितक धिसाल धिकट धीर धीमे धिवे धिवडे धिडे धिरडे धुतरे धुगुलकार धुळप धुंदले धुधाड धूळ धुळसे धूळधर धुळप धुळे धुडे धुरे धुमाळ धुमावळे धुकटे धुमटे धुमाटे धुंद धूमक धुरंधर धुकाटै धुंधूपाल धेंडे धोधाणी धोळे धोकेल धोपटे धोडसे धोरणे धोटे धोत्रे धोडेळे धोलप धैबर

  पटनवार परवाल परब पडवे पडपठे पडोळे पन्नासे पडळ पंत पतवंडे पतया पराग पटाईत पडकर पडसरे पडदे पवडे पवले पवित्रकार पडसारे पव्हरे पंतगे पतंगराव परहार परिमल परबान परब पर्वतकार पतडे पधळे पवार परमार पठाण पठार पठारे पडेकर पत्रे पहोकार पथारे परवाली पढाडे पडूल परसकर पडधरे पटकरे पल्लव पलॉढ पलांढ पहानपटे पळसुडकार पळसकार पठेकर पंचानन परभे पडवळे परवाळे प्रतापशिंदे प्रणवागुरे’ प्रभू प्रधान प्रमडे प्रमार प्रभु प्रभावे पर्वतराव प्रतिहारा प्रतिहार पाटीदार पाटील पालपते पाचपांडे पायगुडे पातोळे पांढरे पाटोले पाताडे पाठक पाटनकर पारले पारधे पाटे पारठे पारवकर पाडे पाडणे पाडवे पाटेल पाटोळे पाटील पाठारे पाहराव पागधुणे पासु पांडव पालये पाते पाल पाठारीय पाठ पारधकर पांचे पाहोकार पानसे पाटवलीकर पाटकर पालांडे पालवे पालकर पात्रे पांचधरे पांडे पांढरे पाखरे पाखांडे पारटे पाटकर पाटीखेडे पावुलबुद्धे पानसरे पानघाटे पाकळे पाचकोर पाथरकर पायोळे पाळोदे पाखरे पायधन पाचमोहर पाचभाई पारधी पारखी पागरुत पाहपळ पावले पाइक पानसे पाडवेले पाडिले पाडिले पांगीर पिंपळकरड पिंपळशेंडे पिंगळे पिवळ पितळे पिंदुरकर पिंपळे पिंजारी पिलारे पिरे पिले पिसाळ पिळूंजे पुरळकर पुर्घाटे पुरे पुढाले पुढारी पुणे पुरोहित पुंड पुंडकर पुसदकार पुजारी पुबेले पेडगांवकर पेटे पेठे पैसोले पेवे पेटेल पेंढारे प्रेमदे पोशिंदे पोतनिस पोच्छा पोहे पोल्हार प्रोतात प्रोतट प्रोक्तट पोरे पोरेव पोंवार पोट्टे पोवार पोहकर पोखरकर पोटे पोळू पोले पोलेकर

  फजीते फलकर फटीग फणिन्द्र फणीवर फरटे फले फलके फरपट फटकळ फटारे फरकाडे फडे फरफेटे फकडफाळे फडतरे फडणीस फणीराम फाळके फांकडे फाळखे फाटक फालक फागे फालके फाकणे फाटे फाटकर फाळके फुकटे फुंडकर फुंके फुसकरे फौजदार फोळे फोकमारे फेंगडे फेंडर फिरके

  ब 1. बकटे 2. बगमारे 3. बघते 4. बळी 5. बळिया 6. बनवे 7. बथरावार 8. बडारे 9. बईद 10. बहातरे 11. बयाळे 12. बली 13. बरकड 14. बचे 15. बडीर 16. बडवे 17. बंडलकार 18. बंदसोडे 19. बंगाले 20. बखडे 21. बलकर 22. बलवंत 23. बलवतर 24. बहाद्दर 25. बल्लाळ 26. बसरके 27. बसीकर 28. बळीभद्र 29. बळीराज 30. बनकर 31. बडे 32. बरगे 33. बडखले 34. बंद 35. बने 36. बल 37. बक्षी 38. बरवे 39. बरबट 40. बनसोड 41. बनसोडे 42. बढ 43. बढे 44. बंगळे 45. बहुरूपे 46. बचाटे 47. बरडे 48. बदखल 49. बखरे 50. बदसुरे 51. बहेखोर 52. ब्रह्मचालक 53. बहादुरे 54. बरड 55. बद्री 56. बलके 57. बदरे 58. बधले 59. बहाळे 60. बडारे 61. बसोदे 62. बहाकार 63. बहाळे 64. बकाल 65. बळोदे 66. बरनार 67. बहाल 68. बागुल 69. बारे 70. बागवान 71. बाहक 72. बाइरा 73. बारवे 74. बागरूळ 75. बावरे 76. बाडेकर 77. बाटे 78. बाइडिंगे 79. बांडे 80. बाबर 81. बागवे 82. बांडगे 83. बागराव 84. बारूळकार 85. बाकळे 86. बाकोडे 87. बासकर 88. बारबुद्धे 89. बाबर 90. बालुंब 91. बांवदळे 92. बाईरकर 93. बाकीकर 94. बापमारे 95. बागरे 96. बागमोडे 97. बागमोदे 98. बागजे 99. बागडे 100. बांगयडे 101. बाबनकर 102. बारेकर 103. बाकटे 104. बाकरे 105. बांबळ 106. बाघेल 107. बाजारे 108. बाळसकर 109. बावीसकार 110. बानघडे 111. बामा 112. बारबुद्धे 113. बारसाकडे 114. बाराडे 115. बारी 116. बादले 117. बानासूर 118. बालेकर 119. बावनेर 120. बाछल 121. बानवीर 122. बाणविर 123. बावळे 124. बांगल 125. बाघेल 126. बाबर 127. बावर्से 128. बारसे 129. बाळ 130. बावने 131. बागर 132. बारटके 133. बाल्हेरकर 134. बायखळे 135. बिरथ 136. बिर्जे 137. बिरजे 138. बिगवले 139. बांदिवडेकर 140. बिजवडे 141. बिजागरे 142. बुजरुक 143. बुटे 144. बुगुल 145. बुरंगी 146. बुध 147. बुधे 148. बुलके 149. बुरघाटे 150. बुरूड 151. बुराडे 152. बूले 153. बुरंगे 154. बुरभे 155. बुरे 156. बुल 157. बुकाने 158. बुटले 159. बुंदेले 160. बेंडाळे 161. बेनाले 162. बेनकर 163. बेडे 164. बेंद्रे 165. बेंद्रे 166. बेंदरे 167. बेले 168. बेसरे 169. बेलसरे 170. बेलवडे 171. बेहाडे 172. बेलोकार 173. बैलासे 174. बोंदरे 175. बोंद्रे 176. बोन्द्रे 177. बोपचे 178. बोरजे 179. बोधे 180. बोरेकर 181. बोलावे 182. बोरसे 183. बोध 184. बोरावले 185. बोलके 186. बोडक 187. बोबाटे 188. बोराटे 189. बोठ 190. बोदडे 191. बोडे 192. बोभाटे 193. बोहस्कर 194. बोडये 195. बोर्डे 196. बोबडे 197. बोटाळे 198. बोठर 199. बोटघरे 200. बोगणे 201. बोरकुटे 202. बोढेकार 203. बोचे 204. बोकडे 205. बोढाले 206. बोके 207. बोच

  भयाल भदाने भवर भंडारे भंगाले भरणे भणगे भनवेल भक्ते भडंग भडंगे भडकंबे भसाक्षेत्री भकडे भंगसाळ भरतखंडे भटकर भदोलकर भट्टी भट्ट भंडारी भगत भडंग भागले भांडवलकर भांडोलकर भांबुरडे भालतिलक भागडे भांड भागलकर भासरंग भांबोरकर भाले भासूर भाटे भाटी भाटे भांदुर्गे भापकर भांगे भागवत भामते भामटे भाटोळे भाते भाकरे भार भाट्टा भायकर भालसिंग भालघोडे भाताणे भानवसे भासे भारके भाळे भालेराव भालेकर भारंबे भिसे भिसहारे भिंगे भिंगारकर भिंगारे भिल्लोरे भिल्ल भिलकर भिकारी भिखले भिवणकार भूतधरे भुसगले भुजबळ भुसारे भुरके भूमर भूटे भूंबर भुमेर भुसे भूसकटे भूरे भुइरे भुते भुमार भुवर भेड भेटे भेटाऊ भेडाळकार भेंडे भेटे भेड भैरवशिंदे भैसूर भैसे भोकसे भोर भोंगसाटे भोंवर भोयर भोर्डर भोजके भोसकर भोजन भोपळे भोजवे भोंगाडे भोंगडे भोंसले भोंगल भोसले भोगे भोंड भोंगसाल भोजे भोबडे भोपे भोय भोरावकार भोकले भोजके भोदुरे भोळणे भोरे भोरकड भांबेरे भोंवारे भोंसले भोसले भोंवारे भोगले भोईटे भोयते भौरे

  मइंद मते मदांधे मटे मठकर मवाळ मखमले मरुदेसकर मडकर महाळेमडके महालुंगे महिपाल मगरमक मधूर मरवागडे मरकाळे मराठे मरगठ मरे म्हैसने म्हसिक महाले मतसागर म्हातारे मंडलोई मंदीसर मकर मडावी महाते मृगचव्हाण मृगवाहन मसके मटारमक महलहा मळे मढे मक्तमपुरे मरमरे मनवार मराल महलका मंदीसूर मदन महाळुंग महोकार महिवर महाला मचाले महल्ले मटोंगे महाजन मटाले मंगळे मसुरकर म्हसागर म्हसके मतेकर म्हांबर महांबर महाकुलकार मंडिकर मरमरे मरडे मनुके म्हसे म्हाकमकाले मळसने महाडकर मधुरे मधुकर मराठे मगामल मलके महत्तर महाकुल मरमरे मरमदे महाकालसिंदे मळे मराठे महाराष्ट्रे मलिक मळे मगर म्हसाळे म्हसवडकर म्हडे महिबर महाचित्रे मालगुंज मोटे माहूरकर मानपूरकर मावळणे मापर मांडवे मारवाडी मातले मांजरेकर म्हात्रे मालठाणे मापारी माने मांगदरे माने मासकर मारुडकार माटे माकोटे माथनकार मालेकर मालपे मालुसरे माकुमिया मांजरे मांडवगडे माळोकार मांगे माने मांडोकार माळी मारवणे माहाडिक महाडिक मानमोद मानसावंत माळकुटे मातेरे मावडे माकोने मांगाडे मांगटे म्हामारमारे माकडे माई मालवर मामतकर माळवदे मांडभवर माळचिमणे मालव मावळे मानखैरे माणसे मारकल मानकर माहुरकर माधवमान मालपवार मालोदे /माळोदे मारे मारळ माभळे मानतकर माधव मांडलिक माड मातिखाये मासे माहोरे मिरातकार मिरटकार मिरासगडे मिरासे मिसाळ मिसकने मिसळे मिळमिळे मिरजापुरे मिसार मीन मिरे मुलमुले मुरमुरे मुसमरे मुसूर मुळे मुळसिंदे मुंजेवार मुरकुटे मुरकुंड मुरुख मुसळे मुरणकर मुढे मुघरकर मुदवाट्या मुडे मुंग मुणगेकर मुके मुगूल मुलिक मुडे मुंगे मुंगळे मुकुंद मूळके मुळीक मूरकर मुठबळ मुकूल मुलगांवकर मुधोळ म्हेपसे मेहत्तरे मेहकरे मेथकर मेतकर मेघे मेढे मेंढे मेंगे मेनगुणे मेणे मैद मोठे मोहरे मोकाशी मोरभ मोरांडे मोंड मोरे मोकरे मोरभे मोहिते मोरकर मोळकर मोडे मोढेकर मोहीतकार मोंदेकर मोहिले मोहितकार मोने मोमळ मोबाडे मोकांशे मोरखडे मोडक मोडसे मोहिते मोहोड मौंदकर मौर्य

  यंडे यदाखे यमयक्ष यशवंत यमदाद यमदाहे यवकार यादव यादगिरे यावले यागीत योगले योगेश्वर योजीते येलेकार येवले येकळे येमदे येरणे येरमुले येवले

  रईराव रणधीर रणदिवे रणनवरे रणसिंग रणजित रुमाळे रकते रडके रघुवंश रघुशे रखमल रसेमार रसिके रहाटे रवतकार रणबागुल रणबोवे रणनागर रणदिव्य रणबागर रणखंब रणपिष रणरक्ष रणसिंह रताळे ‘रणछोड़’ रणधीर’ रणधीर रणवागुरे रणछोठ रणबावरे रणपिसे रणखांब रणशिळे रणजीत रत्नाकर रसाल रठ रडेकर राठोड राणे राणा राउत राऊत राऊळ रायजादे राष्ट्रकूट रायमले रानवी राचोडे रायबल रायगणे रासने राजवाडे रावळ राखणकार राजरोष राहणे राजे राव रास्ते राउतराव राजमान्य राखणे राजमुंडे रावळे राव रायने रायगड राडके राजूरकर रायरुद्ध राबरे रजपूत राजूसकार राजनका रायकर राखोंडे राजाळे राखडे राक्षस रांधवणे राकडे राखविये राकस रायगडे रांगणेकर रांगणकर रानडे रांगोळे रागे राष्ट्रकुट राचोर राजणे रायपुरे राहाटे रावनिकम रासम रावणकार राहुडकर रिठे रिंगणे रीणके रुखे रूड रुद्रे रुमणे रेखे रोहणकार रेवडे रेगुडे रेचे रेपे रेखे रेणुसे रेडे रोडके रोंघे रोडे रोटे रोष्ठ रोकडे रोगे रोठे रोठ

  लकडे लढे लहाने लायबरे लाहाने लहाणे लगड लववंशी लवडे लंगडे लंडे लवाळे लडके लसुरकर लगड लहाने लताळ लंगोटे लफंगे लटके ललिते ललाटे लहुले लमाले लाड लामपोटे लांबट लाट लाहुडकार लाहूल लाहुल लाटवे लाकुंडकार लाध लाभाडे लावे लांबदाढे लाखे लाखवे लाघवे लांडे लांगथे लांडगे लाल लाडे लालये लिकटे लिखे लिंबे लिंड लिपसे लिखितकार लिरड ल्लीगर लिथारे लिवसकार लिय लोटणकर लोकरे लोटे लोभे लोकेगांवकर लोहे लोणे लोणकर लोनकर लोथे लोकरे लोहखंड लोहारे लोटणकर लोखंडे लोखण्डे लोंडो लोळे लुसकसे लुले लुंगे लुबरे लुहुबे लेवडे लेंडपवार लेगरमले लेकुरवाळें लेडे लेळे

  वटाणे वळे वर्दन्त वराडे वननर वत्सराज वखवखे वखारे वैद्य वैरकार वरणे वंगे वंदे वंशवार वंडले वडकर वडवाद वडसकार वक्क वडसकर वटे वटवटे वरवंटे वघले वंगल वऱ्हाटे वटे वऱ्हाटे वकेट वळदकर वसंद वनारे वरगड वरपडे वर्धे वरारकार वर्धाने वरणकार वळूंज वझे वचके वणजारे वऱ्हाडे वळसे वसू वडद वज्रे व्यवहारे वासांदे वांखाडे वानखेडे वाळूंजकर वावडे वानखडे वांझोळ वारेकर वादकर व्यादाडे व्याटकर वादाडे वाढोडकर वारंग वारुळकर वादळ वानचार वाडे वाडके वादाडे वादे वाटाडकर वाटेडे वांडे वांढरे वादागर वासेकर वातारकार वाकडे वारगे वांकसे वाकसे वाघमारे वाघचोरे वाघ वाघोळे वाळे वाळके वाघे वाधले वासिंदकर वासकर वालुवे वायझोडे वाकळे वालशिंग वागुळदे वाणियडे वारोकार वाघाले वाघले वावडे वाघुळ वायाळ विराज वीरदत विखे विदेही विधुर विसाले विशाळ वीरकर विराज विचके विसई विजयसिंदे विराज विचारे विडवान वीनसे वीरदत्त विसाड विल्हाळे विंचूरकर विसरे विश्वासराव विधाते विधळे विज्ञाने विधाते विरध वीरभाव विरभव विराल विलहले विलापे वेशे वेळणे वेळुंके वेंगुर्लेकर वेरुळकर वेसगे वळोदे वेखंड वैचित्रे वैतागे वैराळ वैखरे

  शंखपाल शतपाल शहाजोगे शहा शहाणे शहापुरे शालिवाहन शासने शार्दूल शाकावंत श्यामकर्ण शालोत्रे शाकल शाब्दे शिरखारे शिरसाठ शिरसात्त शिसोदे शिशुपाल शिंगाडिया शिंगडे शिमरे शिरगडकर शिरस्तेदार शिलेदार शिरसाठ शिरे शिर्के शिरके शिवने शित्रे शिंग शिणगारे शिरक शितरे शिरखरे शिरगौर शिवले शिवतारे शिर्के शिंदे शिलाहार शितोळे शिरखैर शिलार शिंगोडे शिंगाडे शिंगे शिंगणे शिंगारे शिंगोकार शूरसेन शेलोरे शेटे शमणे शेलार शेलॉर शेलारे शेलार शेडगे शेबाळे शेंडे शेलवड शेजोळे शेकावंत शेवट शेलके शेलके शेळे शेळकी शेंदाडे शेदरे शंख शेवडे शैलधार श्र श्रावणे

  सबकाळ सदर सगणे सचान सवाई सपाट समर्थ सतरंजे सस्ते सवाद सनळे सबळे सरोदी सरद सराव सरळकार सरदेशमुख सरदेसाई सराटे सरप सश्रेष्टे शंकर सकतपाल संचारे संचोळे सराते समके समेटे सभाशूर सरोदी सयड सरनाईक सबाने सतेजे सतेले सडे सकचार संग्रामे सचिते सरजेराव सदाफल समगौर सरग सरकले सरवरे सईकार ससाणे ससान सराटे सरडे सणसणे सगजम साडे साटम सांबारे साळुंखे साळुके सांबारे साळुख साळुंके साबडे साखले स्वामिवाह सावंत सामंत सालवे सालवी सातवाहन सानकदम सावदे सातगे सापटे सामक साबतकार सामंत सात्वत सातपुते सावतोरे साबणे साइल सारक सासरकर सावल सान सांड साकांक्षे सावंत सारुप्ये सावळे सारक साबळे साठे सांगल साटम सापले सातगे सावकाल साऊळकार सालेव सालवे सायंदे सातव सालव सांगे सागोळे सांगवी सांगुळवेढे सागने साखळे साकळे सांगडे सामलेंडे सावकार सायरे साभरे सांभोर सातारकर सातने साबडे सामाले साकरे सावरे सावरकार साखरकार सारोकार सिकारे सिनाब सितजाशिंदे सिदोरे सिंगगौर सिरपेलकर सिवनकार सिलहार सिरसाले सिनमोरे सिंग सिंगणवण सिरसाट सिरसाळे सिंगार सिसोदिया सिसोदे सिंहनादे सीनागर सिनवार सिंधिया सिंदिया सिंगणे सिंधील सिंबरे सिरगोर सिरसकर सुरगोरे सुरते सुरोशे सुतार सुमरे सुहसेन सुरेसे सुके सुकोशे सुजे सुसदकर सूर सुरते सुंदरकार सुळंक सुरण सुरखे सुरकर सुरे सुरगांठे सूर्यवंशी सुषेण सुनसुने सुर्वे सुसीर सुरंगे सुर्वे सुटुबे सुकटनकर सुपले सुळे सुपेकार सुपेकर सुभेदार सुरपाल सुररकर सुष्टे सेकापुरे सेन्द्रक सेनापति सेनापती सेलकर सेदवळ सेस सेंगोकार सैरवार सोनटक्के सोटे सोटे सोनाने सोळ सोमवंशी सोराखे सोनगिरे सोंदारकार सोनेवाणी सोनवडे सोनेकार सोनकार सोनसरे सोनेवाने सोले सोनटक्के सोनगिरे सोनार सोलीव सोरोटे सोंवळे सोनवते सोनोने सोदरे सोडगे सोडगीर सोकावडे सोकावते सोसाटे सोलंकी सोळुंके सौसेन

  हलिव हडंब हकणे हजारे हमे हमाले हयग्रीव हयहय ह्यगय हतोरे हटणे हलकारे हडकर हंबरडे हसबोबडा हरणबुचके हसनापुरे हळदे हडपी हगोने हल्लेमार हये हतोळणे हपसे हरफळे हजारे हडप हरपाल हल्लमारे हंडे हंबिरराव हक्कदार हकीम हाके हातये हाटोळे हारगुडे हाडके हाडे हांडे हावरे हाडगे हागे हावळे हावले हाईपकर हाघणे हिंवराळे हिंगे हिसे हिंगरे हिंगणे हिरे हिरपे हिवरकार हिवसे हिंगोडे हिंगणकार हिरादेवे हुगे हुले हूड हुणमान्य हुमणे हुद्देदार हुरदे हुपटे हुसंगाबादे हुरसाड हुतके हेमंत हेंद्रे हेमके हेलबे हेलवडे हेपटे हैबते हेन्द्रे होतके होके होनमाने होडगीर होनाडे होने होंगे होनमाने होले होरे होवलकर होलगे हौसे

  क्ष

  क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रप क्षात्रे क्षीरसागर क्षीरसागर क्षेत्रपाल

  ज्ञ

  ज्ञानी ज्ञानदेव ज्ञानवंत ज्ञाकोर

  मराठों के वे कुळ जो परम्परागत 98 कुलों की सूची में नहीं है किंतु । ये कुळ मराठा कुळ हैं. यह प्रमाणित सत्य हैं । इस तरह की सूची यहाँ पर दी जा रही है । यह इस प्रकार हैं:

  सरनेम जो 98 कुली सूची में मिसिंग हैं:

  गांगुर्डे (पाटिल) बादलकर धंगट सोंडकर पासळकर पोकळे /पोक्ळे पायगुडे लोहोकरे मुजुमळे धायगुडे वाळगुडे हरपळे कोकणे खुटवाड कुदाते भडाळे जेधे मोहोळ बलवाडकार सावर्डे निंहाण धनकवडे बिबवे भिंताडे खिरीड कामठे हागवणे बांकर चौगुले निलंगकर पापळ तरडे धुमके काशिद मारणे नचरे कोंधालकार खलकार कुदले देशमाने कोंढारे भिलारे मंधारे दसवाडकार हरिश्चंद्रे उंदरे परभाणे तावरे करहळे जैनक गाडे भोंडवे अव्हाड डोंगरशिंदे अमराळे चिंचवड चंधार-चंदारे चारवाड रणवडे खाण्डवे/खांडवे दिसले भारेकर नवघाने कुळ अढळराव सासर नांदगुडे वेल्हेकर अभाळे गावडे गोगावळे येसगुडे जोरे-झोरे नाशिककर हेमाडी कडु ओरसे खोळे खंचनाळे बलकवाडे गडाख कामथ सनस-सणस शिवणकार बेंके घुगे भेगडे राजाळे राजापुरे शिरोळे डोडके अणपत पडवाल झावरे बांगुडे नाताळ रिंधे वारे ताम्बुळकार/तांबुळकार अजरेकर जोरी बंदीवाडेकार खोपडे रणवरे होडावाडेकार लिंगदे अंची अवचर अमया अमदाबादकर अधचार अवचारे अविचारे कस्तुरे आगवान आवळे आडवले इनशूळकर इसलामपूरकर करण कलषाते कडुसकर कयपते करनखरे कागल काळभोर कांदले काले किरणे कुंभकर्ण केशर केसकर केसरकर केसरी खवले गंडे गोळे चणे चत्रे चिंचघरकर जितेकर झिंगे झिरपे ढोकरे तांबे दरेकर दवलतराव दिगांबरे दिवटे दुदसककर देवकर देव्हारे देवरूख दोरिक धिरडे धुळप नवर नरनवरे नागवे निपसे निमले निमित्तनेरे पाडवेले पाडिले पाडिले बरड पांगीर बहादुरे ब्रह्मचालक भामटे भुरके भुइरे भुते भुमार भुवर भोपळे मंडिकर मरडे मनुके म्हसे म्हाकमकाले मानसावंत मुधोळ मेंढे मेंगे मोकरे मोरभे रास्ते राव राजे रावळे राखणे राजमुंडे लाल लेंडपवार वावडे वाघुळ वायाळ शहा शिवले शेलके/शेळके सोनगिरे हटणे हतोरे हिंगोडे हुरदे शहाजोगे हुद्देदार हुमणे

  ह- 13. हाईपकर(1) ढ- 53. ढाकणे(1) श – 19. शिरे (1) 64. शिमरे (1) ब-24. बळी(1)/25. बळिया (1) द-18. दाते(1). 88. दातुरे(1) भ-28. भिलकार(1) 62. भूसगले (1) क-31. कथाले (1) 32. करनाळे(1) ग-33. गंगाळे(1) 34. गुबर(1) ड-50. डवरे(डावरे)(1) 51. डबरे (1) 52. डोमणे (ढोमणे)(1) ध-35. धीमे(1) 37. ढोकेल (1) ट- 48. टाले (1) 49. टोले (1) च-39. चरपे(1) 39. चरपे(1) 38. चऱ्हाटे (1). 85. चित्रकार(1) ज 40. जगजेठ(1) 41. जिगडंबरे(1)42. जगभांडे (1)43. जंगले (1)44. जुनघरे (1)45. जुनडे (1) 46. जुव्वारे (1) अ 1. अकंटक(1) / २. अकराळ (1) ३. अक्राळ (1) /४. अकांते (1) /१० अवघड (1) / १४ . अपराज (1) / १५. अडे (1) २०. अकारे (1) २२. अराव (1) / २३. अरमळे आ-5. आमले (1) 8. आरज(1) 7. आटोळ 9. अढाऊ(आढव)(1) 11. आदन (1) 12. आखरे (1) इ 17. इधाते(1) 27 इरवे (1) ए-21. एखंडे (1) 28. एकरे (1)29. एदे(1) 30. एराव (1) प झ- 47. इमाडोकार (1) म- 63. मुलमुले (1) घ-38. घोडचढे

   

  कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार, समाज प्रबोधनकार, एंड्रॉयड डेव्हलपर, ईबुक मेकर,

  Leave a Reply

  *

  5 × two =