96 कुली मराठा पोटकुल उपकुल वंश गोत्र देवक गादी कुळदेवता कुळदेवी कुलनिशाण

Uncategorized
Pocket

96 कुली मराठा पोटकुल उपकुल वंश गोत्र देवक

96 कुळी मराठा आडनावे (उपनाम)

आपले आडनाव तपासून पहा :  आपका उपनाम देखे :

सूची पहा

जाणून घ्या मराठ्यांच्या ९६ कुळातील पोटकुळ, उपकुळे, व आडनावे

आपल्या वंश,कुळ, गोत्र, देवक या बद्दल अधिक माहिती

कुळ,  उपकुळ,  पोटकुळ,  वंश,   देवक,  गोत्र,  कुळदेवता,  

कुळदेवी,  तक्तगादी,  विजयशस्त्र,  कुलनिशाण,  (ध्वज),  

ध्वजस्तंभी,  कुलरंग,  अश्वरंग,  कुळवेद,  कुळमंत्र,  कुलगुरू. ची

इत्यादी माहिती जाणून घ्या.

खालील यादीत आपले आडनांव आहे का ते पहा नसल्यास

(whatsapp) 94229-38199/

98233-34438/

96042-70004

या नंबर वर बोला

तुमचे आडनांव असल्यास / नसल्यास वरील नंबरवर बोला.

तुम्हाला तुमच्या कुळा बद्दल वरीलप्रमाणे माहिती देण्यात येईल, त्यासाठी रुपये 500/ इतकी नोंदणी शुल्क आहे.

आपण पेमेंट या पद्धतीने करू शकता :

PAYTM,   MOBIQUICK, (WALLET)   BHIM, APP, ATM. किंवा  SBI स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या11577126470 या खात्यावर रुपये 500/ भरता येतील..

सूची पहा

आपले आडनाव पहा

सुरवातीच्या अक्षरावर क्लिक करा

उदा: . मोरे  साठी” वर क्लिक करा

अ -आ-ओ-औ-अं-अः    ए-ऐ                                                                                     क्ष   ज्ञ   त्र   श्र

सूची

सूची पहा

अआ ओ/औअं

संपर्क पहामदत पहा

अमीरअरीरवअच्युत
अमलपुरेअरवटअरवडअर्णव
अरेरावअरविदअरविंदअरमळे
अरावअवताडेअवधीयअवधानी
अवतारअवचितरावअवसरेअपसे
अमलदारअहिरअहीरअहिरराव
अगोचरअतकरेअतुलबळीअकंटक
अकराळअकोलकरअक्राळअभंग
अभीरअपराजअडेअकारे
अंगणअंगराखेअंबरीषअळसपुरे
अबोळेअडशूळअस्वलेअकाते
अंकातेअढाऊअवघडअखत्यार
अखिलअमनकारअंधकअंधारे
अंबाडेअंधुरकरअवकाळेअखंड
अखडेअघटेअवधानीअचाह
अचलअसुरेअडसुरेअरवले
अंगमोडेअनंगअशीरेअमृते
अधोकअपराधेअंजिरेअजमते
अघोरअजातशत्रअवचरअमया
अमदाबादकरअधचारअवचारेअविचारे
अनंतअधिकारीअजिंक्यअनंगपाळ
अवंगपाळअव्हळअलाटअभंग
अंधकअबुधअत्तरदेअवतारे
अवचारेअप्रधेअनेकरावअधटराव
अंधकअंबीरावअप्तिकरअव्हाळे
अनंगवीरअवतारिक
सूची पहासंपर्क पहाआंध्र
आतकरीआभोरेआचटेआगवान
आगेआवळेआडवलेआबोटे
आमेडकरआधारआळेआवारे
आभारेआवाळेआवटेआगरकार
आमलेआरजआटोळेआखाडे
आरसूडआसूडआतकडआडकिणे
आकर्णआगलावेआदनआखारे
आंग्रे-आंगरेआंगण-आंगनआंगणे
आटमांडेआठवलेआंबोलेआवारे
आढकआढवअघाडेआळके
आळसुळेआवतकारआवटरेआळे
आडेआदित्यआवटेआचार्य
आतलेआंबोनेआंबटेआबंटकार
आंबेकारआयाचितओगलेओढाळे
ओगलेओधेओंगळओंथवे
ओरसकारऔषधरावऔदुंबरऔरंगपुरे

सूची पहा

इ/ई

संपर्क पहामदत पहा
इंजलकारइंगलइंगवले
इंद्रनीलइंदपइंधेइथे
इधातेइसमूलकरइसर्दगेईशपूत
इंद्रइंदिरेइंदोइंधळे
इधळेइनशूळकरइसलामपूरकरइतापे
इंदलकारइलमकरइनेइसापुते
इधलेइटखेडेइघाते-इधातेइरखडे
इसनकारइटकरेइथाळेइरवे
सूची पहा

उ/ऊ

संपर्क पहामदत पहा
उगलऊरनालेउढाळ
उधवेउपरेउसणेउत्पादक
उत्तमउपाध्यायऊंद्रेउंदरे
उधडेउमरावउचलेउबाडे
उबालेउंबरेडउंबरेउंदरे
उदारउदातउसतेउपसे
उपासेउरकुडेउगलेउताणे
उंबरकारउदापुरेउल्हेउत्तरखेडे
उमाळउमळीउभेकरउमे
उमकउन्हाळेउडदेउडखडे
उजागरउलगेउभाडे
सूची पहा

ए/ऐ

संपर्क पहामदत पहा
एकरेएदेएराव
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
एखंडेऐपतदारएरंडकार
कलानेकनोजेकराळेकडाले
कंकरालेकंकाळेकंककुंभे
करांडेकसारकथालेकथले
करनाळेकसपलेकसलेकाठे
कठावडेकाजळेकावळेकळंब
कण्वकसूरकारकनोजेकांबळे
कल्पद्रुमकबाडेकडलगकरपटे
कवतुकेकळमकारकसारकरकुडे
कटिंगकपाळेकरकरेकरकरे
कनोजियाकबंधकरलेकरमट
कवडेकर्जारीकरानकरकर्काटे
कर्नाटकेकडसकारकवासकरजभांजणे
करढमारेकहुरकरकलचुरीकपाळफोडे
कठोरेकरोडीकरकराहालकराळकर
कवरे-कबरेकलचुरी-कचारेकनकनारायण
कणसेकळसकरकरबेकनोवटे
कच्छवाहकरतोडकळसेकडू
करणकस्तुरेकयपतेकरनखरे
करमखेकरठेकडेरेकरपे
करणेकरमठेकवढेकवडे
कलकाथकवळकारकऱ्हाडेकंस
कल्याणकरकल्याणरावकसाळेकठोर
कसलेकंबळेकरणेकाळमुख
काकडेकार्मुखकारुळकाटे
कांबळेकाठवडेकाविमंडनकालेकर
कावरेकांचनकागदेकामरे
काटेकाटकरकावडेकलषाते
कडुसकरकागलकांदलेकाळभोर
कालेकालाटेकाश्मिरकरकालगे
काळोखेकायपतिकाजेकारू
काठोळेकामोलेकाळेकाले
कलामकारसकारकारिंदेकावलकार
कारेकारकाविनेकान्हेरकरकाळपांडे
कातलेकाळमेघकाळभोजकाळके
कानफाडेकारभारीकापडेकाळभार
काळाकुणबीकाळामोरेकाळभैरवकाळसर्प
काळकांबळेकाजळकारकावडे
कापोतकालवारकांबेलकरकाटवटे
कानकाटेकानफाडेकामतेकालगे
कालयंकरकारळेकांजनकासारे
कारकरकाहारकालोकारकांडेकर
कांगुडेकाटेधारकाशिंदेकांकड
कांकडेकालमुखकालमुखकातुरे
कान्हेकांतकापसेकाटवने
कावगेकातवडेकांबेकानडे
कापूरेकापूलकासलेकालेभर
कानाळेकरंटेकोकाटेकोट्याधीश
कोळसेकोवलेकोरान्नेकोल्हे
कोलारेकिर्तनेकिल्लोळकिरवंत
किरलोकिरकिटेकिटकिटेकिकाटे
किरदंतेकिंगेकिरिटकीरदत
किरकिरेकिटेकिटुकलेकिल्लेदार
किलोरकिसबकिरणेकुंभकर्ण
कुलंगडेकुकुरकुरुवंशीकुत्तरमारे
कुरमुरेकुरकुरेकुचलेकुचे
कुचरकूर्मीकूर्मवंशीकुलदीपक
कुशवंशीकुशेरकुठेकुहटे
कुलटकुकडेकुकटेकुलट
कुबडेकुर्वासिंदेकुलहाराकुत्ते
कुडारेकुबेरकुऱ्हाडेकुंवर
कुथेकुठेकुचमकारकुरुप
कुवलकुलकर्णीकुमरेकुलवादी
कुरमपकुमारकुलवानकुलीन
कुसुंबकृतांतकेंढेकेसकर
केशरकेसरकारकेसरीकुकसे
केणेकेचेकेदाराणेकेने
केकणेकेदार्नेकेदारकेसरकार
केसकरकैकाडीकोतवालकोरे
कोडाळेकोठेकोळणेकोरकार
कोरडेकोठारीकोठीवानकोंगरे
कोल्हेकोरडेकोडपेकोहळे
कोलारेकोचरेकरकोकारेकोंबे
कोडेकोंडेकोंदेकोठरकार
केळकरकोरपेकोयतेकोलत
कोलालेकोलापरेकोलतकारकोडगे
कोधेकौरवकौतुकेकौर्मी
कौतुकेकौतुककौर्मिकौस्तुभे
कैकाडीकोतवालकोरेकोडाळे
कोठेकोळणेकोरकारकोरडे
कोठारीकोठीवानकोंगरेकोल्हे
कोरडेकोडपेकोहळेकोलखडे
कोलारेकोचरेकरकोकारेकोंबे
कौरवकौतुकेकौर्मीकौस्तुभे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
खंदोलेखंडखडके
खडककारखराटेखरखरेखरपटे
खरटोपेखलाटेखल्लेरेखराळे
खरसनेखरतडेखरडेखरठा
खडांगखंबाटेखगोलखंडाळ
खराणेखरगखंडारखरळ
खडतरेखैरखैरेखडसे
खडपेखंबीरखंभकरखंडेराव
खंजीरेखंडाळेखवलेखंडाळगळे
खरेखरेखडनकारखरनार
खजीनदारखारकरखाडेखारोड
खाकरेखासेखामनकरखानझोडे
खादवडखादरेखापनेखापाडे
खापटेखांडेकरखांडोकारखामकर
खानविलकरखासेरावखांदारेखांदाने
खानेदारखानदानेखांबळेखाले
खापरेखावंदखाखरपांडेखिल्लारे
खिलारेखिलातेखिरटकारखिलाते
खिलाटेखिरडखिरटखाळके
खुगकारखूळलेखुळेखुंबराळे
खुपेशखुशामतेखुजेखेकडे
खेडकरखेसिपेखेळकरखेडूले
खेदेकरखैरनारखोंडखोंडे
खोडेखोटेखोरगाडेखोबरे
खोतखोकलेखोडकेखोड्डे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
गइफणेगवसेगजरे
गजपालगजहंसगजाननगजबळ
गणेशगंगाधरेगलमनेगरुडमाने
गफतनेगवहारगडरावगव्हाणे
गलरहागवळगवळीगंधर्व
गंधीगनिमगणेगंगाळे
गराडेगडूरगाढवेगायके
गंगथडेगरडगरुडगरत
गव्हाडगवहारगवपाळगवाणकर
गव्हाणकरगडमगजमलगंग
गंडेगबरूगंडगर्गगंडगोपाळ
गरुडगडवेगाढेगाडगीळ
गांवढळगाडगेगाबाडेगावंढळ
गांडकाटेगारमोळेगांगनाईकगांगडले
गायधनिगारदीगारूडगायकवाड
गाठोळगावंडेगाडगाडेराव
गाडेकरगांधेगांजरेगांडे
गांगढेंगेगांरेखगाडगेगाडगीळ
गातेगागुळगाताडेगाऊरखाडे
गावळगावडगावडेगायगोल
गाळेगिरीजेगीतेगिणे
गिरगुटगिरकरगिरसावळेगिरोलकार
गीड्डेगिरमेगिजरेगुडवे
गुंजाळगुजरेगुजेगुजेगुहाल
गुहिलोदगुहिलगुहितगुजर/गुर्जर
गुजराथीगुजरगुरवगुर्जर
गुजवडेगुमाणेगुमास्तेगुंड
गुंजवतेगुंजवटेगुंभरगुलाब
गुबरेगुबेगुळकेंडेगुजारे
गुवाडेगुलधगुळधेगुणे
गुढेगुराखेगुरुगुरुसाल
गुराखीगुजरकरगुघाणेगुहोकार
गोरलेगोवारगोवारकारगोंडचव
गोखरेगोळेगोचिडेगोल्हर
गोबरेगोरेगोपाळगोतमारे
गोमासेगोनकाळेगोलंदाजगोरे
गोटेगोटकळेगोलाईतगोडे
गोडबोलेगोडेगोडेगोडवे
गोडकरगोंडगोडबोलेगोंधळी
गोंडोळगोंकगोंद्रेगोहमारे
गोंहहिमगौरीगौरकारगौळकार
गौल्हरगेडेगेडामगेहिले
गेटे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
घरतघनघोर
घनश्यामघनशामघडकेघाव
घडलगघणलावेघाटेघाठोड
घाटगेघाईटघाडेघाड
घाटेघाणेघारडघाबरे
घायाळघार्डीगांवकारघिरटेघुगरे
घुटेघुलेघुलक्षघुमारे
घेडकरघोडसेघोरपडेघोडचढे
घोडतलेघोडमारेघोडतोडेघोडमोडे
घोडेलेघोडेघोडकेघोडचाळे
घोडेघोरडेघोलपघोगरे
घोटेकारघोगलेघोणेघोरपडे
घोलपघोकेलघोरपडेघोरपाडे
घोंगडेघोंगे
सूची पहा

संपर्क पहाचऱ्हाटे
चरपेचंचलचंद्रेचकवाक
चोपडेचकतेचट्टेचटप
चटपटेचव्हाणचंदेलचंदेरीय
चंद्रकांतचमचमेचंद्राबलचंद्रबळ
चंदाननचर्फलचपराखोचनोरकर
चकोळचतरेचन्नेचत्रे
चणेचंडचंडकिरणचंडोल
चंदेलचंदेलेचतारेचकते
चवलेचलाखचळवळेचलपे
चक्केचटकेचंदनासवचवाळ
चाबकेचादेचांदूरकरचांदेलवीर
चावलेचांगोलेचांभारेचाफळे
चावरेचांदेकरचावटचाळक
चालुक्यचालकेचालुक्यासचांडवले
चाबुकस्वारचालेचांदलेचांदणे
चातकचावडेचामिथनिहाचित्तेवान
चिंचघरकरचिकित्मकचिरफुलेचिरकाळे
चिरफलचांदिपचिंचोटेचिसे
चित्तेचिकतेकरचिंदरकरचिंचाळे
चिंचोळेचितोडेचिकटेचिंचोके
चिमोटेचिमटेचौधरीचिटणीस
चित्रकारचिंचोरचित्रकारचिनगे
चिमणेचिनेचित्रवाडेचित्रगुप्त
चिपडेचिपटेचिंचपुरेचिंचघर
चिंचलकारेचिंचुळकारचिरंजीवचिरायु
चिंथकारचित्रकारचितारीचित्रे
चिवटचिलखतेचिखलेचुलकी
चुडामणिचुनोडेचुगलेचुनखडे
चुमकेचुराडेचुटेचेतदीन
चेदीचेंडाणेंचेंडूचोरडे
चोखडचोरगेचोखळकारचोराळे
चौरेचौरंगेचौबेचौखंडे
चौराळेचोखटचौपनेचौकने
चोपदारचौकडेचौकीदारचौधरी
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
छत्रेछत्रपतिछत्तीस
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
छाकटेछिछोरछोटे
जघनेजंठेजंघाळेजनचारे
जडनावळेजदनावळजगजालजघाले
जंजालजंजीरेजंबुकजटाभारे
जटाघारीजनप्रवादेजन्मखोडेजन्मपाशे
जपमाळेजबरजठेजवजाल
जगजेष्ठेजगभांडेजंगलेजबाने
जबिदारेजंवेजयंतजयपत्रे
जयदळेजगदेवरावजतनेजति
जगदळेजगदलजगदाळेजगदाले
जंजाळेजंगमजंगीजकाते
जकातदारजगजाहीरजगदीशजगमित्र
जगतापजगधानेजगमलजगधने
जसवंतजगपालजमदग्निजगभन
जपेजन्मांधजमदांडेजमखिंडी
जगनाडेजगनकारजनकजनार्दन
जळितजमादारजयसवारजमीनदार
जबदडेजराडेजहागीरदारजवळकर
जळंबकरजगन्निवासजटायुजडबुद्धे
जडेजयसिंदजांभूळकारजारी
जाणेजानेजांबेकरजासूद
जावलेजावळेजाज्वल्यजादूगीर
जाचकजासूदजागवेकरजावरे
जाधवजागलजालगुंजजांब
जांबुवंतजामदारजरामुंडेजापेदकर
जारेजातमुख्यतारजात्यंधजाभाडे
जारटेजेठेरावजोगीजोगळे
जानोरकरजालंदरजालंधरजालिंधरे
जाळगुंजजाळेजावळेजावल
जागलजायजूनेजागेज्रांगे
जागरेजाचेजाधवजीवतोडे
जिवधेऊजिवतोडेजिकारजिसकर
जीरीतकारजिवनिकजिभळेजिनेश्वर
जिनगरेजिगडंबरेजुयतेजुगले
जुनघरेजुनडेजुनारेजुन
जुव्वारेजुंभारजिक्कजिबे
जिरेजिजकारजितकरजितेकर
जिंदजितखोरजिद्दखोजुनवटे
जुन्नरेजुंवाडेजेपाळेजेठ
जेनेकारजैनजोगेजोगल
जोरेजोमदारजोगदंडमानेजोंधळे
ज्योतिषीजोतेजोशीजोगले
जौळी
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
झगरेझुरमणे
झुलणेझुंझाररावझोलेझाडोकार
झाडमोडेझाडेकरझाबडेझगडे
झडपेझपाटेझरेझटके
झटपटेझरकेझल्लरझळके
झटालेझापरेझाटेझालरे
झांगडेझांजेझिंगेझिरपे
झिंझुरडेझिंझुर्डेझिंगटेझिंजोटे
झिपटेझिरमिरेझिलेझाके
झाडेझाळेझेंडेझोडे
झुरेझुडपेझुंझाररावझुंजे
झुंबरेझोटिंगझोटेझोडपे
झोडणे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
टपोरटवाळे
टहडाटकारेटाळकुटेटापरे
टांगेटकेटालेटाळकुटे
टांकेसाळटापरेटांगेटिकार
टिपेटिटवेटिंबेटीले
टिपरेटिळकटिवटेटोंगळे
टोळमारेटोलेटोंगळेटोळमारे
टोपेटोळभैरवटोपसुळेटेंगळे
टेकाडेटोपकरटोपलेटोपे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
ठकठकारठबी
ठावरीठावरेठाकरेठाकुर
ठाणेदारठुबेठुंबेठुंगे
ठेपेठेचेठेंबडीठेल
टेंबट्टेठेंगणेठोकळेठोकणे
ठोकानेठोंबरेठोमरेठिगळे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
डळमळेडकडव्हळे
डंगरेडवरेडहाणेडहागे
डमरेडबरेडंगडंग
डांगेडवगेडफलेडंबीर
डांडेडापरेडांगेडावरे
डाखोरेडाखरेडाकूळेडामरे
डाहाकेडागणेडाफडाखोडे
डांगरेडांबरेडावलीडांगे
डालेडाळेडाहुलेडिंगे
डिक्कारडुबलडूंगेडूंखरे
डुमगेडुमणेडुकरेडेगे
डेंकडोखेडोमणेडोंगरकार
डोकतीर्थडोंबडोंगरडोंगरे
डोलकाटेडोळेकरडोईजडडोइफोडे
डेंखडेंगणेडोल्हारेडोळसे
डिकेडिबरेडिकरडिकले
डिघोळडिक्कर
सूची पहा

संपर्क पहाढगे
ढबेढलपेढमढेरेढमाले
ढाळेढमढेरेढमाळेढवळे
ढवळीढवाळकरढंढारेढण्ढारे
ढवाळेढवसढरंगेढके
ढांढेढाकळेढांभेढाकणे
ढाकरेढाकेढाकुलकारढिसाळ
ढिपुळेढीवरढूमणेढूमाळे
ढेलेढेकळेढेकलेढेंगळे
ढेकणेढेपेढेरेढंबाळे
ढोरेढोणेढोमरेढोर
ढोलढोकरेढोलेढेकरे
ढेकलेढोणेढोमेढोसे
ढोंगळेढोबलेढोलमढोले
ढोंघेढोंगीरावढोमसोदेढोमणे
ढोलसोमदेढिसले
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
नहाणे
नहानेनरवाडेनकटेनकाशे
नर्तकेनरेनखातेनमाळे
नकासकारनमाळकरनभाडेनखरे
नवसेनवलेनवटाळेनवाते
नभेनवरेनंदनवलाखे
नवेनबळेनगेनगवाडे
न्यहारेनवरसेनवरानेनववडे
नरखांबनळनलनलगे
नलावडेनलावडेनलवाडेनलगे
नरकाडेनरकेनलबारेनराजे
नवधीनवरनरनवरेनागवे
नाणेकरनाठेनागवडेनागपुरे
नामोरेनालिंधरेनालायडेनाळ
नळकांडेनालनामजादेनागदेव
नागमोडेनागतिलकनागटिळकनांदूरकार
नांदोरकरनावरनाखलेनागटे
नासाडेनागशुळेनागडेनाकतोडे
नादारनाथनागेनांद्रे
नाझीरकरनाकाडेनारखेडेनारिंगे
नावाडेनाटकेनाटेकरनानवटे
नावडेनागडनाबुद्धेनानवटे
नागलेनारंतरनासणेनावरे
नाफडेनालेनरखंबनायकवाड
नायकनायकलेनारिंगेनायडू
नागलेनागमोतेनारेनारे
नागपेनागलेनाबळेनागेळे
नाईकनाकेनाकेदारनाचे
नाडेनितंबेनिपसेनिमले
निमित्तनेरेनिवडुंगनिथळेनिर्मल
निचितनिचकनिकलंकनिखाडे
निचलनिसाळनिकमनिस्ताने
निलखननिलकारनिरंजननिमसे
निमखेळेनिहाळनिमितनिरमारे
निगेढेनिलवर्णनिकटनिकडे
निचवेनिवलनिंबाळकरनिंबोळकार
निकासेनिशाणनिळेनीळे
निवेदकनिरमळनिमकरनिलजे
निजरूपेनिचेष्टेनिडरनिकुंब
निस्तानेनुपरेनुपुरेनेहते
नेभळेनेकनामदारनेकुलशिंदेनेरपगार
नौधरे

सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
तरटेतरंगे
तकवेतनबाडेतनबतीकरतरफडे
तम्तेतंत्रेतगरेतगे
तवरतवारेतट्टेतनपुरे
तजेलेतटगेतबकेतडफडे
तनरीतपेतगडेतथा
तहानेतलवारेतळकटेतळघाटे
तळेकरतळोलेतळवळेतळाये
तळवटेतनवडेतकटेतकतके
तऱ्हाळतलफेतलमलेतलवनीकर
तंबाखेतरायेतरहांडेतरके
तपकिरीतपस्वीतपासेतकटे
तलासेतलखेतळोकारताकसे
ताडेतानवडेतापत्रयेताबोबले
तांबेतावेडेतातोडेताले
ताकपिरेताकोतताजणेतांगडे
तामटेताकदेवडेताडेताथाडे
ताकटेतागननाळेतालकटतायडे
तायबोटेतावडेतावरेतामस
तावटेतामखडेताकमेढेतांडेले
तापटेतारकेतारकळेताठे
तारूताबळकरताकतोडेतागणे
ताबेळेताकेताटकेतितीरमारे
तिबोलेतिमानेतिघरकारतिरोले
तीनमोडेतिनक्षेकरतिलकतिलसकार
तिडकेतिकवडेतिर्थराजतिटवे
तिखेतीरवटेतीरोकारतिरुखे
तिजारेतुंवरतुर्वसुतुरूडकार
तुरुडकरतुरकतुपेतुपट
तुरिंगेतुळणकरतुळाणकरतुर्वे
तुमणेतुषारतुपकरीतुंगारे
तुफानेतेखेतेटूतेलखडे
तेव्हारकरतेजपुरेतेजेतैलंग
तोवरतोटेतोडकरीतोडमले
तोंबळतपोवने
सूची पहा

त्र

संपर्क पहामदत पहा
त्र्यंबकेत्र्यंबकेत्रिदोषत्र्यम्बके/

सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
थापरेथापेथोरथोराड
थोरातथोपटेथोटेथट्टे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
दरबारेदमेदळवी
दळुदहेदवंडेदळणे
दखरेदरफाळेदेरकरदरणे
दशकठदंगलेदघेदंडघोर
दगडेदंकणेदंडेलेदंडाळे.
दलपतेदरेदघातेदत्त
दंडादेदहापुतेदहिभजनेदफेदार
दलपेदगडधांवदेवरुंगदवलतराव
दरेकरदळवेदलपतिदवसकर
दवेदहीदवतेदांडेकार
दाबोळयादालपदाभाडेदाबळे
दाऊतपुरेदातारकरदानीदावणे
दापसेदातेदाहाकेदानडे
दातेदातुरेदामोटेदांबळे
दांडगेदांडेदापुरकरदाभणे
दाभाडेदालीमदातारदातारे
दाणेदावेदावाग्निदावेदार
दासदेवीदेहभानेदेवकते
देहदंडेदेवमायादेशमुखदेवढे
दवतोळेदिवाळेदिडेदिक्पाल
द्विफाडेद्विखंडदिवेकरदहिबे
दिवेदिसरटदिघढेदिमाखे
दिघटेदिवसेदिवाणेदिव्यकर
दिडमसेदिगांबरेदिवटेदिपे
दुखदुदसककरदुंदुनेदुर्दे
दुर्जरदुबळेदुरंगादुसिंग
दुखंडेदुर्गेदुभगेदुनगे
दुधानेदुधणीकरदुणेदुकरुळ
दुर्दयशिंदेदूधगांवदूनेदारदुधे
दुर्धरदुपाठेदुधाडेदुभणे
दुतोंडेदुधभातेदुधरेदुर्गे
दुगाणेदुधाणेदेव्हारेदेवळे
देवबादलेदेवरदेवताळदेउसकर
देवसकरदेसाईदेवाळेदेवदळ
देवकरदेवढगलेदेवतारेदेशमुख
देवणीकरदेवरावदेवरायदेवगे
देवकांतेदेवकरदेवरूखदेवमाने
देणारकारदेनारकारदैत्यद्वैत्यधाडसे
दौडदोडदोडेदोरिक
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
धमैलाधाग्धधगे
धनंजयधडकधडमधगडे
धगधडोतेधडपडेधरपाळ
धर्मराजधरतधनसाळेधनपाल
धनुर्धरधडशिरकधडशिरकेधवालकर
धरतेधरसोधरगडेधवळे
धपाटेधनेश्वरधमालधरट
धटीकधन्वंतरधनाकारधनपिशाच्च
धन्वाधारीधावटधमालेधरसोडे
धनिकधवालधसकटधपाले
धंदरधरमारेधरसाडेधर्माळकर
धवडवानधरमरेधर्माळेधनदार
धवडधवसधवकरधनिक
धाटकरधाबळधात्रकधाडे
धातरेकरधाबेधारणकरधामोडे
धोबेधामपालधामधारधांडे
धामोरेधाररावधामाळेधामे
धांदेधारेधामपाळधाग
धामेधानांधेधायबरधापसे
धामडेधावरेध्याहारधायटे
धिरटेधितकधिसालधिकट
धीरधीमेधिवेधिवडे
धिडेधिरडेधुतरेधुगुलकार
धुळपधुंदलेधुधाडधूळ
धुळसेधूळधरधुळपधुळे
धुडेधुरेधुमाळधुमावळे
धुकटेधुमटेधुमाटेधुंद
धूमकधुरंधरधुकाटैधुंधूपाल
धेंडेधोधाणीधोळेधोकेल
धोपटेधोडसेधोरणेधोटे
धोत्रेधोडेळेधोलपधैबर
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
पटनवारपरवालपरब
पडवेपडपठेपडोळेपन्नासे
पडळपंतपतवंडेपतया
परागपटाईतपडकरपडसरे
पडदेपवडेपवलेपवित्रकार
पडसारेपव्हरेपंतगेपतंगराव
परहारपरिमलपरबानपरब
पर्वतकारपतडेपधळेपवार
परमारपठाणपठारपठारे
पडेकरपत्रेपहोकारपथारे
परवालीपढाडेपडूलपरसकर
पडधरेपटकरेपल्लवपलॉढ
पलांढपहानपटेपळसुडकारपळसकार
पठेकरपंचाननपरभेपडवळे
परवाळेप्रतापशिंदेप्रणवागुरे’प्रभू
प्रधानप्रमडेप्रमारप्रभु
प्रभावेपर्वतरावप्रतिहाराप्रतिहार
पाटीदारपाटीलपालपतेपाचपांडे
पायगुडेपातोळेपांढरेपाटोले
पाताडेपाठकपाटनकरपारले
पारधेपाटेपारठेपारवकर
पाडेपाडणेपाडवेपाटेल
पाटोळेपाटीलपाठारेपाहराव
पागधुणेपासुपांडवपालये
पातेपालपाठारीयपाठ
पारधकरपांचेपाहोकारपानसे
पाटवलीकरपाटकरपालांडेपालवे
पालकरपात्रेपांचधरेपांडे
पांढरेपाखरेपाखांडेपारटे
पाटकरपाटीखेडेपावुलबुद्धेपानसरे
पानघाटेपाकळेपाचकोरपाथरकर
पायोळेपाळोदेपाखरेपायधन
पाचमोहरपाचभाईपारधीपारखी
पागरुतपाहपळपावलेपाइक
पानसेपाडवेलेपाडिलेपाडिले
पांगीरपिंपळकरडपिंपळशेंडेपिंगळे
पिवळपितळेपिंदुरकरपिंपळे
पिंजारीपिलारेपिरेपिले
पिसाळपिळूंजेपुरळकरपुर्घाटे
पुरेपुढालेपुढारीपुणे
पुरोहितपुंडपुंडकरपुसदकार
पुजारीपुबेलेपेडगांवकरपेटे
पेठेपैसोलेपेवेपेटेल
पेंढारेप्रेमदेपोशिंदेपोतनिस
पोच्छापोहेपोल्हारप्रोतात
प्रोतटप्रोक्तटपोरेपोरेव
पोंवारपोट्टेपोवारपोहकर
पोखरकरपोटेपोळूपोले
पोलेकर
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
फजीतेफलकर
फटीगफणिन्द्रफणीवरफरटे
फलेफलकेफरपटफटकळ
फटारेफरकाडेफडेफरफेटे
फकडफाळेफडतरेफडणीसफणीराम
फाळकेफांकडेफाळखेफाटक
फालकफागेफालकेफाकणे
फाटेफाटकरफाळकेफुकटे
फुंडकरफुंकेफुसकरेफौजदार
फोळेफोकमारेफेंगडेफेंडर
फिरके
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
बकटेबगमारे
बघतेबळीबळियाबनवे
बथरावारबडारेबईदबहातरे
बयाळेबलीबरकडबचे
बडीरबडवेबंडलकारबंदसोडे
बंगालेबखडेबलकरबलवंत
बलवतरबहाद्दरबल्लाळबसरके
बसीकरबळीभद्रबळीराजबनकर
बडेबरगेबडखलेबंद
बनेबलबक्षीबरवे
बरबटबनसोडबनसोडेबढ
बढेबंगळेबहुरूपेबचाटे
बरडेबदखलबखरेबदसुरे
बहेखोरब्रह्मचालकबहादुरेबरड
बद्रीबलकेबदरेबधले
बहाळेबडारेबसोदेबहाकार
बहाळेबकालबळोदेबरनार
बहालबागुलबारेबागवान
बाहकबाइराबारवेबागरूळ
बावरेबाडेकरबाटेबाइडिंगे
बांडेबाबरबागवेबांडगे
बागरावबारूळकारबाकळेबाकोडे
बासकरबारबुद्धेबाबरबालुंब
बांवदळेबाईरकरबाकीकरबापमारे
बागरेबागमोडेबागमोदेबागजे
बागडेबांगयडेबाबनकरबारेकर
बाकटेबाकरेबांबळबाघेल
बाजारेबाळसकरबावीसकारबानघडे
बामाबारबुद्धेबारसाकडेबाराडे
बारीबादलेबानासूरबालेकर
बावनेरबाछलबानवीरबाणविर
बावळेबांगलबाघेलबाबर
बावर्सेबारसेबाळबावने
बागरबारटकेबाल्हेरकरबायखळे
बिरथबिर्जेबिरजेबिगवले
बांदिवडेकरबिजवडेबिजागरेबुजरुक
बुटेबुगुलबुरंगीबुध
बुधेबुलकेबुरघाटेबुरूड
बुराडेबूलेबुरंगेबुरभे
बुरेबुलबुकानेबुटले
बुंदेलेबेंडाळेबेनालेबेनकर
बेडेबेंद्रेबेंद्रेबेंदरे
बेलेबेसरेबेलसरेबेलवडे
बेहाडेबेलोकारबैलासेबोंदरे
बोंद्रेबोन्द्रेबोपचेबोरजे
बोधेबोरेकरबोलावेबोरसे
बोधबोरावलेबोलकेबोडक
बोबाटेबोराटेबोठबोदडे
बोडेबोभाटेबोहस्करबोडये
बोर्डेबोबडेबोटाळेबोठर
बोटघरेबोगणेबोरकुटेबोढेकार
बोचेबोकडेबोढालेबोके
बोच

सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
भयालभदाने
भवरभंडारेभंगालेभरणे
भणगेभनवेलभक्तेभडंग
भडंगेभडकंबेभसाक्षेत्रीभकडे
भंगसाळभरतखंडेभटकरभदोलकर
भट्टीभट्टभंडारीभगत
भडंगभागलेभांडवलकरभांडोलकर
भांबुरडेभालतिलकभागडेभांड
भागलकरभासरंगभांबोरकरभाले
भासूरभाटेभाटीभाटे
भांदुर्गेभापकरभांगेभागवत
भामतेभामटेभाटोळेभाते
भाकरेभारभाट्टाभायकर
भालसिंगभालघोडेभाताणेभानवसे
भासेभारकेभाळेभालेराव
भालेकरभारंबेभिसेभिसहारे
भिंगेभिंगारकरभिंगारेभिल्लोरे
भिल्लभिलकरभिकारीभिखले
भिवणकारभूतधरेभुसगलेभुजबळ
भुसारेभुरकेभूमरभूटे
भूंबरभुमेरभुसेभूसकटे
भूरेभुइरेभुतेभुमार
भुवरभेडभेटेभेटाऊ
भेडाळकारभेंडेभेटेभेड
भैरवशिंदेभैसूरभैसेभोकसे
भोरभोंगसाटेभोंवरभोयर
भोर्डरभोजकेभोसकरभोजन
भोपळेभोजवेभोंगाडेभोंगडे
भोंसलेभोंगलभोसलेभोगे
भोंडभोंगसालभोजेभोबडे
भोपेभोयभोरावकारभोकले
भोजकेभोदुरेभोळणेभोरे
भोरकडभांबेरेभोंवारेभोंसले
भोसलेभोंवारेभोगलेभोईटे
भोयतेभौरे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
मइंद
मतेमदांधेमटेमठकर
मवाळमखमलेमरुदेसकरमडकर
महाळेमडकेमहालुंगेमहिपालमगरमक
मधूरमरवागडेमरकाळेमराठे
मरगठमरेम्हैसनेम्हसिक
महालेमतसागरम्हातारेमंडलोई
मंदीसरमकरमडावीमहाते
मृगचव्हाणमृगवाहनमसकेमटारमक
महलहामळेमढेमक्तमपुरे
मरमरेमनवारमरालमहलका
मंदीसूरमदनमहाळुंगमहोकार
महिवरमहालामचालेमहल्ले
मटोंगेमहाजनमटालेमंगळे
मसुरकरम्हसागरम्हसकेमतेकर
म्हांबरमहांबरमहाकुलकारमंडिकर
मरमरेमरडेमनुकेम्हसे
म्हाकमकालेमळसनेमहाडकरमधुरे
मधुकरमराठेमगामलमलके
महत्तरमहाकुलमरमरेमरमदे
महाकालसिंदेमळेमराठेमहाराष्ट्रे
मलिकमळेमगरम्हसाळे
म्हसवडकरम्हडेमहिबरमहाचित्रे
मालगुंजमोटेमाहूरकरमानपूरकर
मावळणेमापरमांडवेमारवाडी
मातलेमांजरेकरम्हात्रेमालठाणे
मापारीमानेमांगदरेमाने
मासकरमारुडकारमाटेमाकोटे
माथनकारमालेकरमालपेमालुसरे
माकुमियामांजरेमांडवगडेमाळोकार
मांगेमानेमांडोकारमाळी
मारवणेमाहाडिकमहाडिकमानमोद
मानसावंतमाळकुटेमातेरेमावडे
माकोनेमांगाडेमांगटेम्हामारमारे
माकडेमाईमालवरमामतकर
माळवदेमांडभवरमाळचिमणेमालव
मावळेमानखैरेमाणसेमारकल
मानकरमाहुरकरमाधवमानमालपवार
मालोदेमाळोदेमारेमारळ
माभळेमानतकरमाधवमांडलिक
माडमातिखायेमासेमाहोरे
मिरातकारमिरटकारमिरासगडेमिरासे
मिसाळमिसकनेमिसळेमिळमिळे
मिरजापुरेमिसारमीनमिरे
मुलमुलेमुरमुरेमुसमरेमुसूर
मुळेमुळसिंदेमुंजेवारमुरकुटे
मुरकुंडमुरुखमुसळेमुरणकर
मुढेमुघरकरमुदवाट्यामुडे
मुंगमुणगेकरमुकेमुगूल
मुलिकमुडेमुंगेमुंगळे
मुकुंदमूळकेमुळीकमूरकर
मुठबळमुकूलमुलगांवकरमुधोळ
म्हेपसेमेहत्तरेमेहकरेमेथकर
मेतकरमेघेमेढेमेंढे
मेंगेमेनगुणेमेणेमैद
मोठेमोहरेमोकाशीमोरभ
मोरांडेमोंडमोरेमोकरे
मोरभेमोहितेमोरकरमोळकर
मोडेमोढेकरमोहीतकारमोंदेकर
मोहिलेमोहितकारमोनेमोमळ
मोबाडेमोकांशेमोरखडेमोडक
मोडसेमोहितेमोहोडमौंदकर
मौर्य
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
यंडेयदाखे
यमयक्षयशवंतयमदादयमदाहे
यवकारयादवयादगिरेयावले
यागीतयोगलेयोगेश्वरयोजीते
येलेकारयेवलेयेकळेयेमदे
येरणेयेरमुलेयेवले
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
रईरावरणधीररणदिवेरणनवरे
रणसिंगरणजितरुमाळेरकते
रडकेरघुवंशरघुशेरखमल
रसेमाररसिकेरहाटेरवतकार
रणबागुलरणबोवेरणनागररणदिव्य
रणबागररणखंबरणपिषरणरक्ष
रणसिंहरताळे‘रणछोड़’रणधीर’
रणधीररणवागुरेरणछोठरणबावरे
रणपिसेरणखांबरणशिळेरणजीत
रत्नाकररसालरठरडेकर
राठोडराणेराणाराउत
राऊतराऊळरायजादेराष्ट्रकूट
रायमलेरानवीराचोडेरायबल
रायगणेरासनेराजवाडेरावळ
राखणकारराजरोषराहणेराजे
रावरास्तेराउतरावराजमान्य
राखणेराजमुंडेरावळेराव
रायनेरायगडराडकेराजूरकर
रायरुद्धराबरेरजपूतराजूसकार
राजनकारायकरराखोंडेराजाळे
राखडेराक्षसरांधवणेराकडे
राखवियेराकसरायगडेरांगणेकर
रांगणकररानडेरांगोळेरागे
राष्ट्रकुटराचोरराजणेरायपुरे
राहाटेरावनिकमरासमरावणकार
राहुडकररिठेरिंगणेरीणके
रुखेरूडरुद्रेरुमणे
रेखेरोहणकाररेवडेरेगुडे
रेचेरेपेरेखेरेणुसे
रेडेरोडकेरोंघे
रोडेरोटेरोष्ठरोकडे
रोगेरोठेरोठ
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
लकडेलढेलहानेलायबरे
लाहानेलहाणेलगडलववंशी
लवडेलंगडेलंडेलवाळे
लडकेलसुरकरलगडलहाने
लताळलंगोटेलफंगेलटके
ललितेललाटेलहुलेलमाले
लाडलामपोटेलांबटलाट
लाहुडकारलाहूललाहुललाटवे
लाकुंडकारलाधलाभाडेलावे
लांबदाढेलाखेलाखवेलाघवे
लांडेलांगथेलांडगेलाल
लाडेलालयेलिकटेलिखे
लिंबेलिंडलिपसेलिखितकार
लिरडल्लीगरलिथारेलिवसकार
लियलोटणकरलोकरेलोटे
लोभेलोकेगांवकरलोहेलोणे
लोणकरलोनकरलोथेलोकरे
लोहखंडलोहारेलोटणकरलोखंडे
लोखण्डेलोंडोलोळेलुसकसे
लुलेलुंगेलुबरेलुहुबे
लेवडेलेंडपवारलेगरमलेलेकुरवाळें
लेडेलेळे
सूची पहा

संपर्क पहावटाणे
वळेवर्दन्तवराडेवननर
वत्सराजवखवखेवखारेवैद्य
वैरकारवरणेवंगेवंदे
वंशवारवंडलेवडकरवडवाद
वडसकारवक्कवडसकरवटे
वटवटेवरवंटेवघलेवंगल
वऱ्हाटेवटेवऱ्हाटेवकेट
वळदकरवसंदवनारेवरगड
वरपडेवर्धेवरारकारवर्धाने
वरणकारवळूंजवझेवचके
वणजारेवऱ्हाडेवळसेवसू
वडदवज्रेव्यवहारेवासांदे
वांखाडेवानखेडेवाळूंजकरवावडे
वानखडेवांझोळवारेकरवादकर
व्यादाडेव्याटकरवादाडेवाढोडकर
वारंगवारुळकरवादळवानचार
वाडेवाडकेवादाडेवादे
वाटाडकरवाटेडेवांडेवांढरे
वादागरवासेकरवातारकारवाकडे
वारगेवांकसेवाकसेवाघमारे
वाघचोरेवाघवाघोळेवाळे
वाळकेवाघेवाधलेवासिंदकर
वासकरवालुवेवायझोडेवाकळे
वालशिंगवागुळदेवाणियडेवारोकार
वाघालेवाघलेवावडेवाघुळ
वायाळविराजवीरदतविखे
विदेहीविधुरविसालेविशाळ
वीरकरविराजविचकेविसई
विजयसिंदेविराजविचारेविडवान
वीनसेवीरदत्तविसाडविल्हाळे
विंचूरकरविसरेविश्वासरावविधाते
विधळेविज्ञानेविधातेविरध
वीरभावविरभवविरालविलहले
विलापेवेशेवेळणेवेळुंके
वेंगुर्लेकरवेरुळकरवेसगेवळोदे
वेखंडवैचित्रेवैतागेवैराळ
वैखरे
संपर्क पहामदत पहा
सूची पहा

शंखपालशतपाल
शहाजोगेशहाशहाणेशहापुरे
शालिवाहनशासनेशार्दूलशाकावंत
श्यामकर्णशालोत्रेशाकलशाब्दे
शिरखारेशिरसाठशिरसात्तशिसोदे
शिशुपालशिंगाडियाशिंगडेशिमरे
शिरगडकरशिरस्तेदारशिलेदारशिरसाठ
शिरेशिर्केशिरकेशिवने
शित्रेशिंगशिणगारेशिरक
शितरेशिरखरेशिरगौरशिवले
शिवतारेशिर्केशिंदेशिलाहार
शितोळेशिरखैरशिलारशिंगोडे
शिंगाडेशिंगेशिंगणेशिंगारे
शिंगोकारशूरसेनशेलोरेशेटे
शमणेशेलारशेलॉरशेलारे
शेलारशेडगेशेबाळेशेंडे
शेलवडशेजोळेशेकावंतशेवट
शेलकेशेलकेशेळेशेळकी
शेंदाडेशेदरेशंखशेवडे
शैलधार
सूची पहा

श्र

संपर्क पहामदत पहा
श्रावणे
सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
सबकाळसदरसगणेसचान
सवाईसपाटसमर्थसतरंजे
सस्तेसवादसनळेसबळे
सरोदीसरदसरावसरळकार
सरदेशमुखसरदेसाईसराटेसरप
सश्रेष्टेशंकरसकतपालसंचारे
संचोळेसरातेसमकेसमेटे
सभाशूरसरोदीसयडसरनाईक
सबानेसतेजेसतेलेसडे
सकचारसंग्रामेसचितेसरजेराव
सदाफलसमगौरसरगसरकले
सरवरेसईकारससाणेससान
सराटेसरडेसणसणेसगजम
साडेसाटमसांबारेसाळुंखे
साळुकेसांबारेसाळुखसाळुंके
साबडेसाखलेस्वामिवाहसावंत
सामंतसालवेसालवीसातवाहन
सानकदमसावदेसातगेसापटे
सामकसाबतकारसामंतसात्वत
सातपुतेसावतोरेसाबणेसाइल
सारकसासरकरसावलसान
सांडसाकांक्षेसावंतसारुप्ये
सावळेसारकसाबळेसाठे
सांगलसाटमसापलेसातगे
सावकालसाऊळकारसालेवसालवे
सायंदेसातवसालवसांगे
सागोळेसांगवीसांगुळवेढेसागने
साखळेसाकळेसांगडेसामलेंडे
सावकारसायरेसाभरेसांभोर
सातारकरसातनेसाबडेसामाले
साकरेसावरेसावरकारसाखरकार
सारोकारसिकारेसिनाबसितजाशिंदे
सिदोरेसिंगगौरसिरपेलकरसिवनकार
सिलहारसिरसालेसिनमोरेसिंग
सिंगणवणसिरसाटसिरसाळेसिंगार
सिसोदियासिसोदेसिंहनादेसीनागर
सिनवारसिंधियासिंदियासिंगणे
सिंधीलसिंबरेसिरगोरसिरसकर
सुरगोरेसुरतेसुरोशेसुतार
सुमरेसुहसेनसुरेसेसुके
सुकोशेसुजेसुसदकरसूर
सुरतेसुंदरकारसुळंकसुरण
सुरखेसुरकरसुरेसुरगांठे
सूर्यवंशीसुषेणसुनसुनेसुर्वे
सुसीरसुरंगेसुर्वेसुटुबे
सुकटनकरसुपलेसुळेसुपेकार
सुपेकरसुभेदारसुरपालसुररकर
सुष्टेसेकापुरेसेन्द्रकसेनापति
सेनापतीसेलकरसेदवळसेस
सेंगोकारसैरवारसोनटक्केसोटे
सोटेसोनानेसोळसोमवंशी
सोराखेसोनगिरेसोंदारकारसोनेवाणी
सोनवडेसोनेकारसोनकारसोनसरे
सोनेवानेसोलेसोनटक्केसोनगिरे
सोनारसोलीवसोरोटेसोंवळे
सोनवतेसोनोनेसोदरेसोडगे
सोडगीरसोकावडेसोकावतेसोसाटे
सोलंकीसोळुंकेसौसेन

सूची पहा

संपर्क पहामदत पहा
हलिवहडंबहकणेहजारे
हमेहमालेहयग्रीवहयहय
ह्यगयहतोरेहटणेहलकारे
हडकरहंबरडेहसबोबडाहरणबुचके
हसनापुरेहळदेहडपीहगोने
हल्लेमारहयेहतोळणेहपसे
हरफळेहजारेहडपहरपाल
हल्लमारेहंडेहंबिररावहक्कदार
हकीमहाकेहातयेहाटोळे
हारगुडेहाडकेहाडेहांडे
हावरेहाडगेहागेहावळे
हावलेहाईपकरहाघणेहिंवराळे
हिंगेहिसेहिंगरेहिंगणे
हिरेहिरपेहिवरकारहिवसे
हिंगोडेहिंगणकारहिरादेवेहुगे
हुलेहूडहुणमान्यहुमणे
हुद्देदारहुरदेहुपटेहुसंगाबादे
हुरसाडहुतकेहेमंतहेंद्रे
हेमकेहेलबेहेलवडेहेपटे
हैबतेहेन्द्रेहोतकेहोके
होनमानेहोडगीरहोनाडेहोने
होंगेहोनमानेहोलेहोरे
होवलकरहोलगेहौसे

सूची पहा

क्ष

संपर्क पहामदत पहा
क्षत्रियक्षत्रियक्षत्रपक्षात्रे
क्षीरसागरक्षीरसागरक्षेत्रपाल

सूची पहा

ज्ञ

संपर्क पहामदत पहा
ज्ञानीज्ञानदेवज्ञानवंतज्ञाकोर
संपर्क पहामदत पहा

 

 

 

 

 

 

मदत पहा

 

 

 

 

 

 

संपर्क पहा

 

 

कीर्तनकार, प्रवचनकार, भागवतकार, समाज प्रबोधनकार, एंड्रॉयड डेव्हलपर, ईबुक मेकर,

Leave a Reply

*

two × 4 =